1

Πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.09.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και του Ν. 4172/2013,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου  2018 και   ώρα   9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 

 • Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2018    

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 
12η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.09.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου   2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 

 1. Τροποποίηση – κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής επιτροπής
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/05/2018 έως και 02/07/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2018,  γ) προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που λειτούργησαν ως εξεταστικά κέντρα στο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού  στην ΑΑΔΕ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017) και δ) Γ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37374/2018 απόφασης του ΥΠΕΣ στο Ν.Π. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν
 7. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
 8. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του κ. Λουκόπουλου Ταξιάρχη
 9. Έγκριση επαναπροκήρυξης δυο θέσεων οδηγών απορριμματοφόρων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
 10. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 11. Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 13. Ένταξη εργασίας στις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 14. Ορισμός Μελών Επιτροπής Προελέγχου καταστημάτων & επιχειρήσεων για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας
 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης για: α) την υπηρεσία πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων , β) την εργασία Μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης , βιβλιοδεσίας, παραγωγής πρακτικών Συλλογικών οργάνων του Δήμου, γ) της υπ’αρ. πρωτ.11175/2017 ( ΑΔΑΜ:17SYMV001771604) για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (υπερκατασκευές).
 16. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 17. Έγκριση πρακτικού   για τις ομάδες Α: “ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, Γ:”ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”, Δ:”ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” και Ε: “ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ   ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚH ΙΑΤΡΙΚΗ ” για την ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α ΤΟΥ Ν4412/2016 χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σε συνέχεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά τον οποίο κρίθηκαν άγονες
 18. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 19. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης α) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης – τοποθέτησης,  πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης  επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 21. Έγκριση κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ
 22. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού » κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του. 
 24. Έγκριση ορθής επανάληψης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
 25. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 

 
23η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26.09.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν και την με αριθμ. 7261/22.2.2013(ΦΕΚΒ’ 450/ 26-2-2013) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης», σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την  Τετάρτη 26  Σεπτεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018  του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.
 3. Έγκριση διαγραφής παραστατικών από την οικονομική διαχείριση λόγω λήξης πενταετίας
 4. Έγκριση  του 2ου πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου  «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης – Υμηττού» και κατακύρωση ή μη του έργου στον μειοδότη
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και ανταλλακτικών» και ανάδειξη «προσωρινών» αναδόχων
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και ανάδειξη «προσωρινών» αναδόχων
 7. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 13730/2018 απόφασης του  29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 8. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 26.09.2018

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 26η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 07.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

 

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 9ης συνεδρίασης έτους 2018

Γ. Θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» , επί της οδού Πανταζή αρ.44.

 

 

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

   ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

 
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26.09.2018

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη  26  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης – τοποθέτησης, πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης  επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ
 3. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού κοιμητηριού
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.
 5. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» του κου Σωμαράκη Ιωάννη

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
9ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 18.09.2018

 

 

        Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.8/01-08-2018

Γ. Θέματα:

 1. Χωροθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκίων στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Χωροθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ