1

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

 

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 133.824,26 € με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές), ΟΚΠΔΥ και ΟΠΑΔΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/2018 μελέτη του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι πέντε (25) ηµερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 17η Αυγούστου 2018 και ώρα 00:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Για τα Τεύχη του Διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.dafni-ymittos.gov.gr και στα γραφεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Έλλης 16 & Κανάρη, 3ος όροφος, τηλ. 213-2085507, fax 210-9750614, Τ.Κ. 172 35, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πουρσαλίδου Βαρβάρα, κ. Κουρεμένος Στυλιανός).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ου Πίνακα εγγραφών βρεφών και νηπίων για το σχ. Έτος 2018-19 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δάφνης-Υμηττού

 

Με την υπ. αρ. 95/30-8-18 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού, εγκρίνεται ο πρώτος πίνακας εγγραφών βρεφών και νηπίων για το σχ. Έτος 2018-19 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δάφνης-Υμηττού. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ, θα ακολουθήσει και επόμενος πίνακας εγγραφών για τους μη δικαιούχους VOUCHER  (μέσα Σεπτεμβρίου). Παρακαλούνται οι επιτυχόντες του πρώτου πίνακα να επικοινωνήσουν με την/τον προϊσταμένη/ο του σταθμού από την Δευτέρα 03/09/2018, για την έναρξη φοίτησης του βρέφους/νηπίου.

 

 

Κατεβάστε τον 1ο Πίνακα εδώ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΝΟΣ
Δελτίο Τύπου: Παράδοση τρόφιμων, φαρμακευτικών υλικών και ειδών πρώτης ανάγκης, στους πυρόπληκτους

Η ανταπόκριση των πολίτων και φορέων της πόλης μας, στην έκκληση του Δήμου για συγκέντρωση τροφίμων, φαρμακευτικών υλικών και ειδών πρώτης ανάγκης, για διάθεση στους πληγέντες  από τις πρόσφατες πυρκαγιές στους Δήμους Μεγαρέων και Ραφήνας – Πικερμίου ήταν μεγάλη και άμεση.

Τη Δευτέρα 6.8.2018,  πραγματοποιήθηκε η παράδοση  των ειδών στο Δήμο Μεγαρέων  κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες που ήταν αρμόδιες για την παραλαβή τους.

Σε συνεχή επαφή βρίσκονται οι υπηρεσίες μας, με τις υπηρεσίες του Δήμου Ραφήνας-  Πικερμίου ώστε να παραδοθούν άμεσα και εκεί τα είδη που συγκεντρώθηκαν.

Ευχαριστούμε πολύ πολίτες και φορείς, για την άμεση και συγκινητική ανταπόκρισή τους στην έκκλησή μας για  βοήθεια στους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών. Χάρη  στη συμβολή τους το  αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη  έγινε για ακόμα μια φορά πράξη.

 
Δελτίο Τύπου Λήξης Summer Camp 2018 απο τον Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Διακοπών σε Δάφνη και Υμηττό για παιδιά ηλικίας 5-14 ετών και για τις δύο περιόδους: 18 Ιουνίου 2018 έως  6 Ιουλίου 2018 και 9 Ιουλίου 2018 έως και Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 που υλοποίησε, όπως κάθε χρόνο, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού, σε συνεργασία με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΥ ΖΗΝ & ΑΘΛΗΣΗ»., στους χώρους του Κλειστού Γυμναστηρίου Μ. Μουρούτσος και  του 4ου Δημοτικού σχολείου Υμηττού. Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά απασχολήθηκαν με αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές εκδρομές και εβδομαδιαίες επισκέψεις σε κολυμβητήρια.

 

Η συμμετοχή των  πολιτών ήταν πολύ μεγάλη και η διοργάνωση  απόλυτα επιτυχημένη.

 

Ευχαριστούμε όλους  όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση  του προγράμματος  αυτού, τους συμπολίτες μας που αγκάλιασαν αυτήν την δραστηριότητα καθώς και τους γυμναστές που στήριξαν ένα άρτιο και  όμορφο πρόγραμμα.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ

 

Φωτογραφικό υλικό των δραστηριοτήτων του Προγράμματος :
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών απο τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

 

 
Αποτελέσματα Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της Ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ο Πίνακας Απορριπτέων της ΣΟΧ 2/2018

 

 

Κατεβάστε τα Αποτελέσματα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών εδώ

Κατεβάστε τον Πίνακα Απορριπτέων εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου που αφορά την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  3/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στην Δάφνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κατεβάστε την Τελική Ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα Ανακοινώσεων εδώ

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας εδώ

Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης εδώ

 

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από 9/8/2018 έως 20/8/2018.
Υπενθύμιση & Ενημερωτικό υλικό για την προστασία από πυρκαγιές

 

1) ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ εδώ

2) ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ εδώ

3} ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ εδώ

 

Περαιτέρω υπενθυμίζουμε ότι στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ στο www.civilprotection.gr είναι διαθέσιμες ψηφιακές αφίσες έντυπα και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, , για την υλοποίηση του Υποέργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού” της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού που εδρεύει στη Δάφνη Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κατεβάστε την Τελική Ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα Ανακοινώσεων εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα Η/Υ εδώ

Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης εδώ
Ανακοίνωση για τα ΚΔΑΠ Δάφνης – Υμηττού (ΕΣΠΑ 2018-2019)

 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού, σας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ, οι ωφελούμενες/οι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»  (ΕΣΠΑ 2018-2019),  που έχουν λάβει «αξία τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει:

  1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ειδικού κωδικού πιστοποίησης),
  2. Να απευθυνθούν, μέχρι και την 3-9-2018, στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού (Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη – 5ος όροφος και ώρες 9:30-14:30) για να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  3. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του
  4. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή από 3/9 έως 6/9/2018 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (Voucher)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε:

  • ΚΔΑΠ Δάφνης (Εθνάρχου Μακαρίου 146,Δάφνη) τηλέφωνο 210-9733642 και
  • ΚΔΑΠ Υμηττού (Υψηλάντου 5, Υμηττός), τηλέφωνο 210-9704419
  • Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού, τηλ. 210-9707681
error: Content is protected !!