1

Πρόσκληση Tακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 13.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ.88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3 καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6.30.μ.μ επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

     Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέματα.

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , επί της οδού Έλλης 17

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 28.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη   28 Δεκεμβρίου   2017  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης  και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2017, β)    κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 4/9/2017 έως 1/11/2017 , γ) κατάθεση τέλους διαφήμισης, δ) κατάθεση τέλους ακίνητης περιουσίας
 2. Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή  λειτουργικών δαπανών
 3. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2018
 4. Ένταξη πίστωσης ποσού 2.675,17€ στην εργασία με τίτλο «καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017».  
 5. Αζημίως λύση σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την αριθμ. 3037/2010 πράξη του Ελ. Συν., Τμήμα VI .
 6. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης υπηρεσιών, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της αριθμ. 77/2017 μελέτης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2014)»
 8. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  και τροποποίηση του αρ.πρωτ.7338/24-5-2017 Συμφωνητικού
 9. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018
 11. Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018: α) Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων β) Ειδική Επιτροπή της παρ.3, του άρθρου 13 του Κεφαλαίου Α’ του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος (Κανονισμός Καθαριότητας) και γ) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 270/1981
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016
 13. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού (έτους 2018) για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου-Δάφνης-Υμηττούκαι τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου
 14. Αντικατάσταση (εκλογή) εκπροσώπου του Δήμου από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης – Υμηττού με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης,  Δάφνης –Υμηττού»
 15. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΝΠΔΔ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»  και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 17. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων αναγγελίας κινδύνου επί της οδού Παπαναστασίου στη συμβολή της με την οδό Ανθίππου , κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης και εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 18. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 19. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης επιβοηθητικών πινακίδων σε διάφορα σημεία στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 20. Χορήγηση θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου Γουατεμάλας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 22. Έγκριση παράτασης παραχώρησης κατά χρήση στην αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωση με το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το  δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης (πρώην ΚΕΠΣΝΕ) , στο οποίο λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  
29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 05.12.2017

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 5  Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και  ορισμός πληρεξουσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
 3. Α)Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της 93233/32994/17-11-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με την οποία ακυρώθηκε η  αριθμ. 155/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Β) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση  της ως άνω προσφυγής  ενώπιον της ειδικής επιτροπής του  άρθ. 152 του Ν. 3463/2006.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
 5. Αποδοχή δωρεάς  από την εταιρεία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ»
 6. Ανάθεση της εργασίας « Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στη Δ.Κ. Υμηττού (2017)»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων αναγγελίας
κινδύνου επί της οδού Παπαναστασίου στη συμβολή της με την οδό Ανθίππου , κατόπιν πρότασης του
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων
κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα
Υμηττού.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης επιβοηθητικών πινακίδων
σε διάφορα σημεία στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου
Γουατεμάλας .
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε
έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν.4071/2012 και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
2017 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΠΩΝ Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ &ΥΙΟΙ «Π.Ε.Μ.»
Α.Ε.Β.Ε.»
2. Αναίρεση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
4. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης- Υμηττού
για υποστήριξη εφαρμογής κλαδικού λογιστικού σχεδίου.
6. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
7. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα
Μεταφορικών Μέσων» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
8. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια ειδών διατροφής» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
10. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου από τη διαχειριστική ευθύνη της παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2017
11. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/16
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ