29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 05.12.2017

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 1 Δεκεμβρίου 2017, 16:30

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 5  Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
  2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και  ορισμός πληρεξουσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
  3. Α)Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της 93233/32994/17-11-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με την οποία ακυρώθηκε η  αριθμ. 155/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Β) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση  της ως άνω προσφυγής  ενώπιον της ειδικής επιτροπής του  άρθ. 152 του Ν. 3463/2006.
  4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
  5. Αποδοχή δωρεάς  από την εταιρεία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ»
  6. Ανάθεση της εργασίας « Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στη Δ.Κ. Υμηττού (2017)»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin