Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28.11.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

2. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση 3ης 4ης και 5ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2017, β) κατάθεση για μισθωμάτων των κτιρίων ΚΕΠ έως και το Β’ Τρίμηνο 2017 , γ) καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου 2017, δ) λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ` κατανομή)

3. Καθορισμός τέλους του 30% των θέσεων κενωθέντων περιπτέρων κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

4. Κατανομή πιστώσεων (Δ κατανομή) στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

5. Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ (γάλα) σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017, των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 για τα χρονικά διαστήματα που δεν χορηγήθηκε στους δικαιούχους.

6. Ορθή επανάληψη της αριθμ.142/2016 απόφασης του σώματος ως προς τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ».

7. Έγκριση παράτασης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωση με το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης (πρώην ΚΕΠΣΝΕ) , στο οποίο λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο

8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

9. Αντικατάσταση μέλους από τις επιτροπές α) Επιτροπή εκμετάλλευσης περιπτέρων για τη διευθέτηση θεμάτων (διεξαγωγή κληρώσεων κλπ) (αριθμ. 20/2017 αποφ. Δ.Σ.), β) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το αρ. του Π.Δ. 270/1981 (αριθ.214/2015 αποφ. Δ.Σ.) και γ) Επιτροπή αχρήστου υλικού (αριθμ. 178/2014 αποφ. Δ.Σ.)

10. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017 για α) Μέσα ατομικής προστασίας και β) Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού

11. Έγκριση της εκμίσθωσης της χρήσης των θέσεων των περιπτέρων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14- 4-2014 τεύχος Α’) με τη διαδικασία της δημοπρασίας

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»

14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»

15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του

16. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης
Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28.11.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2015 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης
28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27.11.2017

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 27  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017
 2. Αναίρεση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 4. Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος  Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2015  και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 5. Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά του αριθμ. 1/2017 πρακτικού της κατά Νόμο επιτροπής  αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση- επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων»
 6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών  Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21.11.2017

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 21  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 2. Καθορισμός ύψους του τέλους του 30% των θέσεων κενωθέντων περιπτέρων.
 3. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και   ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 4. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»
 5. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής»
 6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου.
 7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου.
 8. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13.11.2017

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, και με δεδομένη την απουσία του Δημάρχου-Προέδρου,  σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την  Δευτέρα 13  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου, για την στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ