27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21.11.2017

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης16, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 17 Νοεμβρίου 2017, 14:36

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 21  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
  2. Καθορισμός ύψους του τέλους του 30% των θέσεων κενωθέντων περιπτέρων.
  3. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και   ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
  4. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»
  5. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής»
  6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου.
  7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου.
  8. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin