Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28.11.2017

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημοτικό Κατάστημα ΥμηττούMap

Δημοσίευση: 24 Νοεμβρίου 2017, 15:01

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

2. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση 3ης 4ης και 5ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2017, β) κατάθεση για μισθωμάτων των κτιρίων ΚΕΠ έως και το Β’ Τρίμηνο 2017 , γ) καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου 2017, δ) λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ` κατανομή)

3. Καθορισμός τέλους του 30% των θέσεων κενωθέντων περιπτέρων κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

4. Κατανομή πιστώσεων (Δ κατανομή) στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

5. Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ (γάλα) σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017, των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 για τα χρονικά διαστήματα που δεν χορηγήθηκε στους δικαιούχους.

6. Ορθή επανάληψη της αριθμ.142/2016 απόφασης του σώματος ως προς τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ».

7. Έγκριση παράτασης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωση με το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης (πρώην ΚΕΠΣΝΕ) , στο οποίο λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο

8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

9. Αντικατάσταση μέλους από τις επιτροπές α) Επιτροπή εκμετάλλευσης περιπτέρων για τη διευθέτηση θεμάτων (διεξαγωγή κληρώσεων κλπ) (αριθμ. 20/2017 αποφ. Δ.Σ.), β) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το αρ. του Π.Δ. 270/1981 (αριθ.214/2015 αποφ. Δ.Σ.) και γ) Επιτροπή αχρήστου υλικού (αριθμ. 178/2014 αποφ. Δ.Σ.)

10. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017 για α) Μέσα ατομικής προστασίας και β) Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού

11. Έγκριση της εκμίσθωσης της χρήσης των θέσεων των περιπτέρων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14- 4-2014 τεύχος Α’) με τη διαδικασία της δημοπρασίας

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»

14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»

15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του

16. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Facebooktwitterpinterestlinkedin