Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου – Πρόσκαιρων κατεπείγουσων αναγκών

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου – Πρόσκαιρων κατεπείγουσων αναγκών

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 με τίτλο «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 με τίτλο «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου»

Διαβάστε περισσότερα...

«Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.163 του Ν. 3584/2007»

«Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.163 του Ν. 3584/2007»

Διαβάστε περισσότερα...

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου»

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου»

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά (4) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό προσωπικό, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών.

Προκήρυξη – Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό προσωπικό, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη – Πρόσληψη, (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για το σχολικό έτος 2019-2020

Προκήρυξη – Πρόσληψη, (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για το σχολικό έτος 2019-2020

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη – Πρόσληψη, (2) ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για το σχολικό έτος 2019-2020

Προκήρυξη – Πρόσληψη, (2) ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για το σχολικό έτος 2019-2020

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου που αφορά την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στην Δάφνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων για την προκήρυξη Σ.Ο.Χ. 1/2017 Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.

Πίνακας Κατάταξης ΥΕ: Βοηθών Σερβιτόρων για την προκ. Σ.Ο.Χ. 1/2017 Μον. Δημοτική Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!