1

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού & Λοιπών Εντύπων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 163862,1

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκεύη 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πατήστε εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου & Προμήθεια Απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2022)»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 164494

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 22-08-2022 και ώρα 14:00

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 10:00π.μ.

Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πατήστε εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ποιοτική – Περιβαλλοντική και Εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»  

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 189406
 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 10:00πμ
 
Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Τρίτη 12/07/22 και ώρα 10:00πμ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι  6.370.967,74 € πλέον 24% Φ.Π.Α 1.529.032,26 ήτοι συνολικά: 7.900.000,00€.
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & λοιπών εντύπων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Διευκρινιστική σημείωση (ομάδα Δ’) 11.04.2022 εδώ

Κατεβάστε την δημοσίευση διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα οικονομικής προσφοράς εδώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16.05.2022 Κατεβάστε σε μορφή .zip το .xml αρχείο εδώ

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 16/5/22 και ώρα 14:00μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 23/5/22 και ώρα 10:00π.μ.

Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 158925

 

 
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Αναζωογόνηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού ‘Μελίνα Μερκούρη»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

ΝΕΟ Κατεβάστε το Β’ τμήμα μελέτης εδώ

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 15/4/22 και ώρα 10:00πμ
 
Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Τετάρτη 27/4/22 και ώρα 10:00πμ
 
Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 187889Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

ΝΕΟ -> Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε τα τεύχη – διακήρυξη εδώ

ΝΕΟ -> Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο « «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης εδώ

Κατεβάστε το πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την απόφαση 163 εδώ

Κατεβάστε την απόφαση 247 εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ
Δημοσιοποίηση Στοιχείων ΟΕ

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”»

Η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης του
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/τ. Β’/29-12-2017)
περί Μη.Μ.Ε.Δ. και της αρ. 144/14-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ21Ω9Φ-794) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του
αναφερόμενου στο θέμα έργου, προτίθεται:

α) να προβεί σε
δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”», προϋπολογισμού 563.382,79 € συμπεριλαμβανομένου
24% ΦΠΑ.

β) να προβεί σε
διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα
www.ggde.gr την, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την
επιτροπή διαγωνισμού του έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Το
έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ίδιους πόρους του Δήμου
Δάφνης-Υμηττού. Η κλήρωση της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή
Μη.Μ.Ε.Δ.

Η ηλεκτρονική
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
και ώρα 11:00 πμ.
από την αρμόδια ετήσια επιτροπή του Δήμου η οποία
ορίστηκε με την αρ. 184/24-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΗΗΩ9Φ-ΨΘΘ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥΔ (Δ-Υ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ