1

Πρόσκληση 5ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 18.12.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4071/2012,
Ν.4449/2017 και Ν.4555/2018 και ισχύουν,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει την  Τετάρτη 18  Δεκεμβρίου  2019 και  
ώρα   9:45 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην
Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην
αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με  θέμα
συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος  Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού  χρήσης 2018 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής  και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.

  Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διεξάγεται δημόσια

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 28.11.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 ,4071/2012, Ν.4555/2018 και του
Ν.4623/2019 και ισχύει, καλείσθε στην
11η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Πέμπτη 28 Νοεμβρίου  2019 
και  ώρα  9:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσών : α)  για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης  των υπαλλήλων του Δήμου Δάφνης Υμηττού  για την διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της χώρας, β) για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης  των ΚΕΠ για το β’ τρίμηνο 2019.
 2. Διόρθωση της αριθμ. 179/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί συγκρότησης επιτροπής παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ.
 3. Έγκριση καταλόγων για δικαιούχους χρηματικού βοηθήματος ένδειας και καθορισμός ποσού κατά άτομο.
 4. Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 113α/30-07-2019 προηγούμενης απόφασης   που αφορά υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ (2019)».
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 10. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης –Υμηττού (2017)».
 11. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου  Δάφνης ».
 12. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ.  Υμηττού».
 13. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων και εργασιών σύμφωνα με το αρθρ. 15 του Π.Δ. 171/1987.
 14. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής.
 15. Τροποποίηση της αριθμ. 197/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ (γάλα) σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017, των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 για τα χρονικά διαστήματα που δεν χορηγήθηκε στους δικαιούχους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού».
 16. Αντικατάσταση μελών από το διοικητικό Συμβούλιο της «Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης- Υμηττού»
 17. Συγκρότηση Φιλοζωικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διεξάγεται δημόσια

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση 3ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 07.11.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4071/2012, Ν.
4172/2013, Ν. 4270/201 και Ν.4555/2018 και ισχύουν,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει την  Πέμπτη  7
Νοεμβρίου
 2019 και   ώρα   9:00
μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) 
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ.
Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος
όροφος,  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2020.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 22η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ.2 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του αρθρ.74 του
Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου
(Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) και ειδικότερα τις διατάξεις της
αριθμ. 14473/11-4-2012  απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα γίνει τη  Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019  και 
ώρα  9:30 μ.μ.
στο
Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.
28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση
και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
  άρθρου 179 του υπό επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή νομοσχεδίου
  «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
  διατάξεις»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της νομοθετικής
επεξεργασίας και ψήφισής του από τη Βουλή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Βερύκιος Δημήτριος  
Πρόσκληση για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 16.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
9η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου  2019 
και  ώρα  9:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή  εκπροσώπων   για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του όγδοου άρθρου του Ν.4279/14 και ισχύει.
 2. Αποδοχή ποσών : α)  από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/07/2019 έως και 02/09/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για κατάθεση μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2019  έως 31/8/2019 
 3. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 4. Ένταξη εργασιών και προμηθειών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού».
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν».
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την επιτροπή παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής βάσει του 4412/2016, μετά την τροποποίηση του από τον 4441/2016.
 8. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση  και   την πιστοποίηση  τους  για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης –Υμηττού».
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία ««Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία ««Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 11. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους  2018 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 12. Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών  για την εκτέλεση  του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης», κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης  χωροθέτησης πινακίδων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  επί της οδού Ξάνθου στη συμβολή με την οδό Άτλαντος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 51Α/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 15. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 16. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 17. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 18. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 26.09.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
8η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την 
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου  2019 
και  ώρα  9:30 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσού για : α) καταβολή εκλογικής αποζημίωσης  των υπαλλήλων του Δήμου Δάφνης Υμηττού  για τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, καθώς  και για την ανάδειξη μελών  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, β) κατάθεση γ’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 6. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2019
 7. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 8. α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ο.Κ.Π.Δ.Υ με το Δήμο β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης
 9. Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού», της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002498
 10. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 11. Έγκριση σκοπιμότητας , διενέργειας εκτέλεσης  έργου  και έγκριση της υπ ’ αρ. 45/2019 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   που αφορά έργο «Διαμόρφωση χώρων  για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς» για το οικονομικό έτος 2019
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ και  παράτασης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν»
 13. Ορθή επανάληψη των αριθμ. 188/2018 και 103/2019 προηγούμενων αποφάσεων ως προς την επιτροπή παρακολούθησης για την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση- αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού»
 14. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 επί: α) άσκηση αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την αναγνώριση της κυριότητας του, τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής με Κ.Α.Ε.Κ 050032107003/0/0 που εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της εν λόγω εγγραφής που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου και β) συζήτησης αγωγής των Αικατερίνης Φραγκούλη, Στέφανου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη, Αντωνίου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη και Στυλιανού Φραγκούλη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Βύρωνα και του πρώην Δήμου Υμηττού.
 15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
 16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
 17. Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου της «Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης-Υμηττού»
 18. Ορισμός μελών Δημοτική Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2019-2020
 19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019
 20. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης -Υμηττού»
 21. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»
 22. Ορισμός μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 23. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου και συντονιστή Δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας
 24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του κανονισμού καθαριότητος
 25. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης –  Υμηττού  με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης,  Δάφνης –Υμηττού»
 26. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου
 27. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών Προσώπων
 28. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ν.Π α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» και β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού»
 29. Έγκριση επαναφοράς οικογενειακού τάφου στο δικαιούχο.
 30. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αγάλματος (προτομή Σωκράτη) με  εγκατάσταση του στην κεντρική πλατεία Καλογήρων της Δ.Κ. Δάφνης
 31. Ενημέρωση του Σώματος  και διατύπωση γνώμης επί του  Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α` 114/8-6-2006) και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) και της αριθμ. 14473/11-4-2012  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Τρίτη 30  Ιουλίου 2019  ώρα 8:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010:

 1. Αποδοχή
  ποσών: α)  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
  για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 4ης
  έως 6ης μηνιαία κατανομή έτους 2019,  β)
  από
  πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/05/2019 έως 01/07/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, γ) κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για
  την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, δ)
  κάλυψης δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης  των ΚΕΠ για το α’ τρίμηνο 2019 ε) επισκευής και
  συντήρησης σχολείων  έτους 2019  στ) κατάθεσης από το πρόγραμμα
  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 2. Αναμόρφωση
  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής
  Επιτροπής
 3. Διαγραφή οφειλής
  για Δημοτικά Τέλη- Δημοτικό Φόρο- ΤΑΠ για ΕΑΣ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ)
 4. Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης
  του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
 5. Έγκριση των όρων για
  τροποποίηση – παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
  «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)»
 6. Υποβολή
  αιτημάτων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο: α)
  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
  σχολικές μονάδες της χώρας» β) «Κατασκευή
  ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
  σχολικές μονάδες».
 7. Παράταση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή
  οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού»
 8. Παράταση
  εργασιών της εργασίας  με τίτλο «Συντήρηση
  παιδικών χαρών»
 9. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου
  «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την
  πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού»
 10. Ορισμός μελών,
  τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής
  παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του νοτιοδυτικού τμήματος πλατείας Ηλία
  Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ.
  Υμηττού»
 11. Τροποποίηση
  της αριθμ. 13/2019 προηγούμενης απόφαση του σώματος που στη συγκρότηση
  επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το
  έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016

Τα  παραπάνω θέματα
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα:

 1. Αφορά
  αποδοχή ποσών από ΚΑΠ και προγράμματα χρηματοδοτούμενα που μετέχει ο Δήμος.
 2. για την απρόσκοπτη λειτουργία
  των υπηρεσιών του  Δήμου θα πρέπει να
  προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Η  ΕΑΣ ΑΒΕΕ
  (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ) δύναται να ρυθμίσει το υπόλοιπο των οφειλών της  έως την 17/9/2019 κατόπιν της διαγραφής
 4. Η μίσθωση λήγει 2-8-2019 και
  θα πρέπει με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου να υπάρχει  ανανέωση του μισθώματος του 4ου
  νηπιαγωγείου Υμηττού.
 5. Δεδομένου ότι έπεται
  προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού
  (πρώην ΠΙΚΠΑ)» από το Ελεγκτικό συνέδριο καθώς και επειδή αφορά
  συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 6. Η
  υποβολή των αιτημάτων στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  λήγει
  την 31η Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να συνταχτούν: Τεχνικό Δελτίο Έργου, Μελέτη Σκοπιμότητας, Οριστικές Μελέτες,
  Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης, Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία απαιτούν αρκετό χρόνο
  συλλογής των στοιχείων για την ολοκλήρωση τους
 7. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού» έληξε
  την 23/6/2019 και θα πρέπει με σχετική απόφαση του Σώματος να  παραταθούν οι εργασίες.
 8. Λόγω φθορών και επικινδυνότητας θα πρέπει να παραταθούν οι εργασίες για
  την εργασία με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών»
 9. Για την έγκαιρη
  απορρόφηση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια του έργου  «Ανακατασκευή
  παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους
  για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού»
 10. Λόγω ολοκλήρωσης του φακέλου για την περιφέρεια του έργου «Ανάπλαση του
  νοτιοδυτικού τμήματος πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα
  στοιχεία πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».
 11. Αφορά αναπλήρωση στην  επιτροπή παραλαβής
  ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το έτος 2019  υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε.

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

       Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Πρόσκληση 2ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 18.04.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και του Ν. 4172/2013,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 18 Απριλίου  2019 και   ώρα   9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

1.Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης
Πρόσκληση για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 18.04.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν.
3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε
στην 6η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Πέμπτη 18 Απριλίου  2019 
και  ώρα  9:45 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011
αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού
  Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Υποβολή προς
  έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης
  κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου
  Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Έγκριση  μεσοπρόθεσμου 
  δημοσιονομικής στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2020-2023 , του  Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 4. Αναμόρφωση
  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Αποδοχή ποσών: α)  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την
  κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 1ης-2ης-3ης
  κατανομής έτους 2019,  β) από πρόστιμα ΚΟΚ
  διμήνου από 03/01/2019 έως και 01/03/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, γ) για κάλυψη δαπανών
  ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ Δ΄ τριμήνου 2018
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων
  οφειλών που θα επαναβεβαιωθούν α) για λοιπά τέλη και β) από πρόστιμα ΚΟΚ
 7. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων
  οφειλών για λοιπά τέλη
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων
  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 9. α) Απόφαση αποζημίωσης ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο Ο.Τ. 154
  και β) Απόφαση καταβολής ή μη αποζημίωσης στους δικαιούχους για λογαριασμό των
  υπόχρεων ωφελούμενων παρόδιων ιδιοκτητών
 10. Αποδοχή ή μη
  παραίτησης  του προέδρου του  Διοικητικού συμβούλιου  του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
  Δάφνης – Υμηττού» .
 11. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
  Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ – ΟΑΕΔ και ΕΠΑΛ ) για απασχόληση στο Δήμο κατά το
  σχολικό έτος 2019-2020
 12. Ένταξη έργων και
  εργασιών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ .
 13. Έγκριση:  Α) συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας
  Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
  Δήμων   με τίτλο : Κατασκευή , επισκευή
  και συντήρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ)
  κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 600.000,00 € που θα χρηματοδοτήσει
  το Υπουργείο Εσωτερικών  Δ) εξουσιοδότηση
  του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί
 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   & Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο
  «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)»
 15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   & Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο
  «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την
  πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
 16. Εκδίκαση ένστασης “ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
  ΕΔΕ” κατά της αρ. 28 απόφασης δημοτικού συμβουλίου κατά την οποία
  κηρύσσεται έκπτωτος
 17. Αντικατάσταση μελών από
  :α) όργανο σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων όλων των
  καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ,β) επιτροπή ελέγχου
  ακινήτων για το έτος 2019, γ) επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
  προμηθειών ( για προμήθεια υλικών &
  εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου)
 18. Έγκριση πρακτικών
  παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 19. Συζήτηση και λήψη
  απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων:  α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν
  αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών 
  Προσώπων  αντίστοιχα  και της 
  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 20. Έγκριση εξαίρεσης
  κατεδάφισης αυθαίρετης σκάλας επί της οδού Ιεραπετριτάκη 2 στην Δημοτική
  Κοινότητα Υμηττού κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έκφρασης γνώμης για τις
  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη συμβολή των
  οδών Φαίδωνος και Αισχύλου, κατόπιν εισηγήσεως της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 22. Έγκριση ή μη υλοτομίας
  δυο (2) δένδρων (βραχυχίτωνων) επί της οδού Αρχ. Τσακιράκη 8 στη Δ.Κ. Υμηττού,
  κατόπιν του αριθμ. 250291/5883/2019 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη και
  εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση χορήγησης και
  ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν
  εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 24. Έγκριση Απολογισμού
  έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας
  εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 25. Έγκριση Απολογισμού
  έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας
  εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»

             

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διεξάγεται δημόσια

 
Πρόσκληση 4ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 28.03.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν.
3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε
στην 4η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Πέμπτη 28 Μαρτίου  2019 
και  ώρα  9:30 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011
αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 3. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων 2020-2023.
 4. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
 5. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων  σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεων  του Δήμου.
 6. α) Απόφαση για την απευθείας αγορά οικοπέδου για την επέκταση του  1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης, Ο.Τ. 197 και β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση».
 7. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016 (προμήθεια οχημάτων – απορριμματοφόρων κλπ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

  Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διεξάγεται δημόσια