1

Πρόσκληση για 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη & Live Streaming την 29.10.2020

Έχοντας υπόψη:

1) τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006

2) τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει

3) τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα
διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)

4) τις
αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών

5) Την
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 
στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)

6) την
παρ.1 του τρίτου άρθρου της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο
συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο
εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή
συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους,
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων
συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»

7) Του
αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

8) Την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  9:00μ.μ. έως 1:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση e-banking στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για όλων των ειδών τις συναλλαγές του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δάφνης Υμηττού» κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Θέμα 2ο Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δάφνης – Υμηττού» κα. ΚΑΡΑΚΩΝΗ.

Θέμα 3ο Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ.

Θέμα 4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Θέμα 5ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την Οικονομική Επιτροπή κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Θέμα 6ο Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2020-2021 κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Θέμα 7ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ.

Θέμα 8ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττου Δήμου Δάφνης Υμηττού» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ.

Θέμα 9ο Έγκριση 4ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ.

Θέμα 10ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ.

Θέμα 11ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

    Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 29.09.2020

Έχοντας υπόψη:

1) τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006

2) τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει

3) τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα
διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)

4) τις
αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών

5) Την
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 
στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)

6) την
παρ.1 του τρίτου άρθρου της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο
συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο
εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή
συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες,
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων
συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»

7) Του
αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

8) Την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  9:00μμ έως 2:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πρόσκληση για 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 31.08.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 9η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα  9:00μμ έως 1:00 π.μ.
με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού: α) κατάθεση γ’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων β) για την κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 5/5/2020 έως 1/7/2020
 4. Έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 6. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου  για το έτος 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Καθορισμός τελών χρήσης  – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων,  πεζοδρομίων και  λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021 κατόπιν εισήγησης της  Οικονομικής Επιτροπής
 11. Εγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Πλαίσια) » (αρ. μελ.: 77/2017) για αύξηση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης(10211/2018) κατά 10% (ήσσονος αξίας τροποποίηση σύμφωνα με παρ.2 του άρθρου 132 του Ν4412/2016 και την Οδηγία 22/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ).
 12.  Απόφαση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού προς τον ΟΠΑΔΥ

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

     Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 28.07.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 8η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα  9:00μμ έως 1:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού: α) για κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση  του κορονοϊού COVID-19 β) για την κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 4/3/2020 έως 4/5/2020 γ) για την κατανομή τέλους φυσικού αερίου έτους 2017-2018 δ) για την επισκευή και Συντήρηση των σχολικών κτιρίων για το έτος 2020 ε) για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ (Δ’ Τρίμηνο 2019).
 2. Έγκριση επέκτασης – ανανέωσης των συμβάσεων με τους ιδίους όρους σχετικών με τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων  οχημάτων και για το ΣΚΡΑΠ.
 3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΠΤΜΝΕ και παράταση  του έργου « Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση  του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου».
 4. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου  ΠΚΠΤΜΝΕ    του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού »
 5. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου  ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης –Υμηττού (2019)»
 6. Oρισμός μελών τακτικών και αναπληρωματικών , της προσωρινής – οριστικής   επιτροπής του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτουμένων   λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ. Δάφνης (συν)»
 7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση του οργάνου σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου.
 8. Συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης  σχετικά με τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος

Πρόσκληση για 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 23.06.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 7η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουνίου
2020
και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ.
με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις-
Ερωτήσεις
.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Αποδοχή επιχορήγησης: α) ποσού κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/01/2020-30/04/2020 β) ποσού κατανομής ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας γ) ποσού για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  (Β’ κατανομή ).
 3. Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικές με κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2020.
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό «Οργάνου ελέγχου και τήρησης όρων λειτουργίας των παιδότοπων».
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)».
 6. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 7. Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας νωπού γάλακτος , για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016.
 8. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του
  Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 172-4/2019
  προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής.
 10. Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την
  τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων προβολής διαφημίσεων εντός των
  διοικητικών ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τα έτη 2020-2024,  όπως ορίζεται από το αρθ.3 του Ν.2946/2011
  περί «Υπαίθριας διαφήμισης.  α) Είκοσι
  επτά (27) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με
  ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια β) Δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων
  τύπου «πύργος» και γ) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά
  διαφημιστικά πλαίσια,  κατόπιν εισήγησης
  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του διοικητικού
  συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Ανώνυμη
  Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού».
 12. Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του ισογείου
  καταστήματος  του Δήμου επί της
  Ηλιουπόλεως 120 Δ.Ε. Δάφνης , στη « Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία
  Δάφνης – Υμηττού».
 13. Παραχώρηση αίθουσας διδασκαλίας στο 9ο
  Δημοτικό Σχολείο Δάφνης στην Α’ Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παράρτημα
  του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης.
 14. Ορισμός
  τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Διαδημοτικού
  Δικτύου πολιτισμού στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού .
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ζωντανή μετάδοση
  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

  Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 27.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 6η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαίου 2020
και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ.
με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις-
Ερωτήσεις
.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του
  Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων
  και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν
  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
  2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσών: α) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
  για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
  1ης-2ης-3ης κατανομής έτους 2020 β) από τους κεντρικούς
  αυτοτελείς πόρους για την
  κάλυψη
  προστασίας των αδέσποτων μικρών ζώων από τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού
  COVID-19 γ) για κάλυψη δαπανών
  διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης 60 υπαλλήλων από τράπεζα Ελλάδος (προκήρυξη
  ΑΣΕΠ 1Γ/2019) και δ)  για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών
  που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου  COVD-19.
 5. Έγκριση κατανομής πίστωσης για κάλυψη
  δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού Τράπεζας της Ελλάδος

 ( Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1/Γ 2019), κατόπιν απόφασης
ΔΕΠ.

 • Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
  Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν
  απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών
  αναγκών.
 • Έγκριση 3ΟΥ  ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για  το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ
  (2017)».
 • Παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη
  Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ».
 • Τροποποίηση της
  αριθμ. 188/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ νέου
  εξουσιοδότηση υπογραφής στον Δήμαρχο  κ.
  Μπινίσκο Αθ. Αναστάσιο.
 • Τροποποίηση της αριθμ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης
  του σώματος για την αγορά οικοπέδου οικοδομικού τετραγώνου 197 .
 • Ορισμός
  εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού
  ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές.
 • Oρισμός μελών, 
  τακτικών και  αναπληρωματικών της
  προσωρινής – οριστικής   επιτροπής
  παραλαβής  του έργου «Ανακατασκευή
  οδοστρωμάτων  διαφόρων οδών  Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού».
 • Συζήτηση
  και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν
  απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Νομικού  Προσώπου 
  και της  Δημοτικής Επιτροπής
  Παιδείας.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 20.05.2020 με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.
3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010, 4071/2012 και Ν.4555/2018 και
ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες
των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την 
Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 9:00μμ έως 11:00 μ.μ. με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr),  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού
  έτους 2019 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή.

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 14.05.2020 με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.
3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010, 4071/2012, 4172/2013 και Ν.4555/2018
και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την Πέμπτη 14 Μαΐου
2020 και ώρα 9:00μμ έως 2:00 π.μ.
με τηλεδιάσκεψη και χρήση της
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), 
με  μοναδικό θέμα συζήτησης και
λήψης απόφασης:

 • Έγκριση
  υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου
  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του    Δήμου και
  των Ν.Π. που
  εποπτεύει οικ. έτους 2020

                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

             Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 14.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010, 4071/2012, 4172/2013 και Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 και ώρα 9:00μμ έως 02:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr),  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Έγκριση
  υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου
  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2020

         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Βερύκιος Δημήτριος
Πρόσκληση για 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 5η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
την  Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 09:00 έως 13:00 μ.μ. για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση παράτασης του έργου  <<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
  ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ>>. (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 2. Α)
  Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου
  και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
  2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για
  υπογραφή . (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος