Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την γενική συγγραφή εδώ

Κατεβάστε την ειδική συγγραφή εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε την οικονομική προσφορά έργου εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε τα διάφορα τεχνικά μελέτης σε μορφή .zip εδώ

Ποσό: 2.500.000,00€

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών : Παρασκευή 26/05/2023 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία αποσφράγισης : Δευτέρα 29/05/2023 Ώρα 10:00πμ

Χρηματοδότηση : ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, ΟΠΣ5202556

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 199469