1

2η ΈΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.05.2023 και ώρα 10:00 π.μ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019
 4. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020
 5. Τις διατάξεις του Ν.4940/2022
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022
 7. Των αριθμ.374/απ39167/02.06.2022 και 380/απ39456/15.06.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
 8. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σας προσκαλώ

Την Πέμπτη 4/05/2023  και ώρα 10:00 π.μ σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα :

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
4η ΈΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 01.09.2022 και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019
 4. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020
 5. Τις διατάξεις του Ν.4940/2022
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022
 7. Των αριθμ. 374/απ39167/02.06.2022 και 380/απ39456/15.06.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022
 9. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σας προσκαλώ

Την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση και λήψη  απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα:

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
2η ΈΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29.12.2021 και ώρα 10:30

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τα άρθρα 72
  και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον
  Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις
  διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις διατάξεις
  του Ν.4625/2019  
 4. Τις διατάξεις
  του Ν.4735/2020
 5. Το άρθρο 10 στους
  από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
  λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
  διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
 6. των αριθμ.
  18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
  Εσωτερικών
 7. Την αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17-12-2021 ΚΥΑ με θέμα 
  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
  διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για
  το διάστημα από Δευτέρα , 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα ,
  10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00»
 8. Του
  αριθμ.πρωτ. 69472/24-9-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 9. Την εύρυθμη
  λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 έως 11:00 σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για   συζήτηση και λήψη  απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.12.2020

Έχοντας υπ’
όψιν:

 1. Τα άρθρα  
  72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
  όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019   
 4. Το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
  55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
  Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
  κορονοϊού COVID-19)
 5. των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και
  163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
 6. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση
  «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής
  υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας,
  Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
  διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 
  στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
 7. την παρ.1 του τρίτου άρθρου της αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή
  κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων
  σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του
  αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες, εσωτερικούς ή
  εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων
  του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»
 8. Του
  αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 9. Την εύρυθμη
  λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώτην Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 9:15π.μ. – 10:15 π.μ.,, σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για   συζήτηση και λήψη  απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης στο
Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δάφνης Υμηττού», στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Η συνεδρίαση κρίνεται
έκτακτη-κατεπείγουσα, δεδομένου ότι θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου
2020 να υποβάλουμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δάφνης
Υμηττού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
προκειμένου οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της
χώρας είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α` 114/8-6-2006) και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) και της αριθμ. 14473/11-4-2012  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Τρίτη 30  Ιουλίου 2019  ώρα 8:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010:

 1. Αποδοχή
  ποσών: α)  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
  για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 4ης
  έως 6ης μηνιαία κατανομή έτους 2019,  β)
  από
  πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/05/2019 έως 01/07/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, γ) κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για
  την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, δ)
  κάλυψης δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης  των ΚΕΠ για το α’ τρίμηνο 2019 ε) επισκευής και
  συντήρησης σχολείων  έτους 2019  στ) κατάθεσης από το πρόγραμμα
  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 2. Αναμόρφωση
  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής
  Επιτροπής
 3. Διαγραφή οφειλής
  για Δημοτικά Τέλη- Δημοτικό Φόρο- ΤΑΠ για ΕΑΣ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ)
 4. Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης
  του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
 5. Έγκριση των όρων για
  τροποποίηση – παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
  «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)»
 6. Υποβολή
  αιτημάτων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο: α)
  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
  σχολικές μονάδες της χώρας» β) «Κατασκευή
  ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
  σχολικές μονάδες».
 7. Παράταση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή
  οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού»
 8. Παράταση
  εργασιών της εργασίας  με τίτλο «Συντήρηση
  παιδικών χαρών»
 9. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου
  «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την
  πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού»
 10. Ορισμός μελών,
  τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής
  παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του νοτιοδυτικού τμήματος πλατείας Ηλία
  Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ.
  Υμηττού»
 11. Τροποποίηση
  της αριθμ. 13/2019 προηγούμενης απόφαση του σώματος που στη συγκρότηση
  επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το
  έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016

Τα  παραπάνω θέματα
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα:

 1. Αφορά
  αποδοχή ποσών από ΚΑΠ και προγράμματα χρηματοδοτούμενα που μετέχει ο Δήμος.
 2. για την απρόσκοπτη λειτουργία
  των υπηρεσιών του  Δήμου θα πρέπει να
  προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Η  ΕΑΣ ΑΒΕΕ
  (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ) δύναται να ρυθμίσει το υπόλοιπο των οφειλών της  έως την 17/9/2019 κατόπιν της διαγραφής
 4. Η μίσθωση λήγει 2-8-2019 και
  θα πρέπει με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου να υπάρχει  ανανέωση του μισθώματος του 4ου
  νηπιαγωγείου Υμηττού.
 5. Δεδομένου ότι έπεται
  προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού
  (πρώην ΠΙΚΠΑ)» από το Ελεγκτικό συνέδριο καθώς και επειδή αφορά
  συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 6. Η
  υποβολή των αιτημάτων στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  λήγει
  την 31η Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να συνταχτούν: Τεχνικό Δελτίο Έργου, Μελέτη Σκοπιμότητας, Οριστικές Μελέτες,
  Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης, Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία απαιτούν αρκετό χρόνο
  συλλογής των στοιχείων για την ολοκλήρωση τους
 7. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού» έληξε
  την 23/6/2019 και θα πρέπει με σχετική απόφαση του Σώματος να  παραταθούν οι εργασίες.
 8. Λόγω φθορών και επικινδυνότητας θα πρέπει να παραταθούν οι εργασίες για
  την εργασία με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών»
 9. Για την έγκαιρη
  απορρόφηση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια του έργου  «Ανακατασκευή
  παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους
  για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού»
 10. Λόγω ολοκλήρωσης του φακέλου για την περιφέρεια του έργου «Ανάπλαση του
  νοτιοδυτικού τμήματος πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα
  στοιχεία πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».
 11. Αφορά αναπλήρωση στην  επιτροπή παραλαβής
  ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το έτος 2019  υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε.

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

       Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των  άρθρων    72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την αριθμ.
63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16
& Κανάρη, την Τρίτη 27 Αυγούστου
2019 και ώρα
12:00 μ.μ
, για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση
  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
  Δήμου έτους 2019
 2. Έγκριση πρακτικού Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της  υπηρεσίας με τίτλο «
  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 3. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της προμήθειας  με τίτλο
  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 4. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού
  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και
  ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
 5. Έγκριση
  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα,
δεδομένου ότι θα πρέπει:

 • άμεσα
  να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν
  στο Δήμο
 • να
  εγκριθούν διαδικασίες τρεχουσών διαγωνισμών προκειμένου να ολοκληρωθούν ώστε να
  καλυφθούν οι ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
 • να
  ορισθεί υπόλογος υπάλληλος
  προκειμένου να
  επισκευαστεί η μηχανή γραμματοσήμανσης του Δήμου (FRANCOTYP POSTALIA 727
  GmbH) με την οποία αποστέλλεται η αλληλογραφία όλων των
  υπηρεσιών του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α` 114/8-6-2006) και
Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, των
διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) και της αριθμ.
14473/11-4-2012  απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
, που θα γίνει τη Πέμπτη 29  Αυγούστου 2019
 ώρα 9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην
αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ο.Κ.Π.Δ.Υ με το Δήμο β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης
 4. Επικαιροποίηση τις αριθμ. 180/2018 προηγούμενης απόφασης περί διαχείρισης  τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει
 5. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Τα  παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

       Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 5 του αρθρ.74 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου),  καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη  Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την
  επαναλειτουργία του υποκαταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στη Κοινότητα Υμηττού

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι
απροειδοποίητα την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 έκλεισε το υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ.
στη Κοινότητα Υμηττού .

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια