1

1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και την αριθμ. 67/2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας καλούμε
σε συνεδρίαση που θα γίνει με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του
epresence (www.epresence.gov.gr
) σύμφωνα με την αριθμ.: 57/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  για λόγους πρόληψης της μετάδοσης της
πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19,
την Τετάρτη
8 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 17:00 – 20:00
για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 • Γνωμοδότηση
   επί του 
  προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
 • Διατύπωση
  προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του 
  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.

Σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, παρακαλούμε να
ενημερώσετε την Γραμματέα της Επιτροπής.

Επίσης,
σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 9  Σεπτεμβρίου ώρες 17:00 – 20:00,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την ίδια
διαδικασία.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β΄Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Ανακοινώνεται  ότι :

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78
του N. 4555/18, θα πρέπει να συγκροτηθεί η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία η οποία ακολουθεί τη θητεία των
δημοτικών αρχών, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών
συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και
φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων
πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

για
το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς –
Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία
έως την 31-12-2023, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας
αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης
16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Τετάρτη 27/11/2019.

Σημειώνεται ότι:

 • για τους  φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
 • Η δημοτική επιτροπή
  διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο πρόεδρος του
  δημοτικού συμβουλίου,  είναι εικοσιπενταμελής.
 • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό
  ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και
  ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

 • από το  πρωτόκολλο του Δήμου
 • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafni-ymittos.gov.gr.

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται  ότι :

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78
του N. 4555/18, θα πρέπει να συγκροτηθεί η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία η οποία ακολουθεί τη θητεία των
δημοτικών αρχών, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών
συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και
φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων
πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

για
το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς –
Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία
έως την 31-12-2023, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας
αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης
16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Δευτέρα 28/10/2019.

Σημειώνεται ότι:

 • για τους  φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
 • Η δημοτική επιτροπή
  διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο πρόεδρος του
  δημοτικού συμβουλίου,  είναι εικοσιπενταμελής.
 • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό
  ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και
  ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

 • από το  πρωτόκολλο του Δήμου
 • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafni-ymittos.gov.gr

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Κατεβάστε την αίτηση Δημότη εδώ

Κατεβάστε την αίτηση Φορέα εδώ
1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 10.07.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 60 και  76  του  Ν.3852/2006 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), και την αριθμ. 63064/17225/28-6-2019
διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
εκλογής νέου Δημάρχου,  σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1,
την  Τετάρτη  10 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.,
για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 • Γνωμοδότηση
   επί του 
  τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2020.
 • Διατύπωση
  προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του 
  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020

Σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να
ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Επιτροπής. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 11  Ιουλίου στις 21:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 17.07.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου   76  του  Ν.3852/2006 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 , την  ΤΡΊΤΗ  17 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:15 μ.μ., για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 

 • Γνωμοδότηση επί του  τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.
 • Διατύπωση προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Επιτροπής. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 18  Ιουλίου στις 15:15 μ.μ.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

                                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Ανακοίνωση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης », θα πρέπει να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία που δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

 

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

 

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

δ) εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων

στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

ζ) εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

 

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

 

για το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς – Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία έως την 31-8-2019, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης 16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Τρίτη 10/4/2018.

Σημειώνεται ότι:

 • για τους φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
 • Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος, είναι εικοσιπενταμελής.
 • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

 

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

 • από το πρωτόκολλο του Δήμου
 • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafniymittos.gov.gr

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  

 

Κατεβάστε την Αίτηση Φορέα εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση Δημότη εδώ

 

                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       ΜΙΧ.Ι.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ