1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δημοσίευση: 26 Αυγούστου 2021, 09:46

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και την αριθμ. 67/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με την αριθμ.: 57/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  για λόγους πρόληψης της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 – 20:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  • Γνωμοδότηση  επί του  προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
  • Διατύπωση προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Γραμματέα της Επιτροπής.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 9  Σεπτεμβρίου ώρες 17:00 – 20:00,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την ίδια διαδικασία.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin