Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Διατροφής»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Διευκρίνηση  διαγωνισμού 05.01.2023 εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 173601

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18/01/2023 Ώρα 12:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 07/02/2023 Ώρα 10:00πμ