1

20η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.11.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Δευτέρα 18 Νοεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής
  του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
  για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων
  για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς».
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
  διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής».
 3. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων
  προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων.
 4. Έγκριση
  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους
  2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 5. Έγκριση
  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους
  2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Β΄Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Ανακοινώνεται  ότι :

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78
του N. 4555/18, θα πρέπει να συγκροτηθεί η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία η οποία ακολουθεί τη θητεία των
δημοτικών αρχών, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών
συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και
φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων
πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

για
το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς –
Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία
έως την 31-12-2023, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας
αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης
16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Τετάρτη 27/11/2019.

Σημειώνεται ότι:

 • για τους  φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
 • Η δημοτική επιτροπή
  διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο πρόεδρος του
  δημοτικού συμβουλίου,  είναι εικοσιπενταμελής.
 • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό
  ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και
  ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

 • από το  πρωτόκολλο του Δήμου
 • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafni-ymittos.gov.gr.

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση 11ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 18.11.2019

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 18η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00μ.μ. στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ηλιουπόλεως 120 στο 4ο όροφο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα
κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 10ης
συνεδρίασης έτους 2019

Γ. Θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την
  έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα
  υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Καφετέρια -Μπαρ» , επί της
  οδού Αγίας Βαρβάρας  αρ.66.
 2. Λήψη απόφασης για την
  έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα
  υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Καφετέρια», επί της οδού Σοφοκλή
  Βενιζέλου  αρ.1.

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Πολύμερη Εκδρομή απο τα Κ.Α.Π.Η. Δάφνης – Υμηττού στον Μύλο των Ξωτικών – Καλαμπάκα – Τρίκαλα

Κατεβάστε την ενημέρωση για την εκδρομή εδώ
Δελτίο Τύπου – Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Γενικής Ιατρικής στα μέλη του ΚΑΠΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι,
από την 1η Νοεμβρίου 2019, ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης
– Υμηττού διαθέτει Ιατρό Γενικής Ιατρικής για τα μέλη των ΚΑΠΗ, ο οποίος
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και
συνταγογράφησης φαρμάκων.

Ο Ιατρός κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 07:45 – 10:45 θα βρίσκεται στο Α’ ΚΑΠΗ κοινότητας Δάφνης (Βύρωνος και Χ. Μιχαλόπουλου), ενώ κάθε Τετάρτη και ώρες 07:45 – 10:45, θα βρίσκεται στο Α’ ΚΑΠΗ κοινότητας Υμηττού (Παπαστράτου 14).

Πληροφορίες :

Για τον Υμηττό, κυρία Τσιάμη
Βασιλική, τηλέφωνο 2107629770.

Για τη Δάφνη, κυρία
Κονδύλη Αθηνά, τηλέφωνο 2109700300 (εσωτερικό 1). 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης
Συνάντηση του Δήμαρχου Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού κος Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος συναντήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής με τον Περιφερειάρχη κο Γ. Πατούλη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με αναγκαία έργα και υποδομές που πρέπει να δρομολογηθούν στην περιοχή, με στόχο την αναπτυξιακή αναβάθμιση του Δήμου αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος τόνισε πως προτεραιότητα έχουν τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Δήμου, τα οποία έρχονται ως συνέχεια παρεμβάσεων που ήδη έχουν υλοποιηθεί στην γύρω περιοχή. Επιπρόσθετα υπογράμμισε την ανάγκη επισκευής και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά στο Θέατρο Βράχων, επισημαίνοντας πως και για τα δύο έργα υπάρχουν ώριμες μελέτες.

Ο κ. Πατούλης διαμήνυσε στον Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού πως βούληση της Περιφέρειας είναι να υποστηρίξει έργα που θα βελτιώσουν την εικόνα των Δήμων και θα συμβάλουν στο να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

«Όπως δήλωσε, προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο είναι η χρηματοδότηση ώριμων μελετών για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με στόχο την ισότιμη ανάπτυξη όλων των Δήμων της Αττικής» και πρόσθεσε πως θα αξιοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για οριζόντιες δράσεις υπέρ των πολιτών σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Γραφείο Δημάρχου
Πρόσκληση 3ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 07.11.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4071/2012, Ν.
4172/2013, Ν. 4270/201 και Ν.4555/2018 και ισχύουν,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει την  Πέμπτη  7
Νοεμβρίου
 2019 και   ώρα   9:00
μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) 
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ.
Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος
όροφος,  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2020.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Βερύκιος Δημήτριος
Η νέα 5μελής Επιτροπή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την παρακολούθηση του προγράμματος αδέσποτων ζώων

Έχοντας
υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 και N.4625/19 και ισχύει,  για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15/τ.Α’/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 αναφορικά με την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές του άρθρου 46, παρ.12 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11-2-2014).
 3. Το υπ.αρ.πρωτ.2146/22-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης προστασίας των ζώων φαρμάκων & κτηνιατρικών εφαρμογών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο
Υ Μ Ε

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την
παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
ως εξής:

 1. Δεμενεοπούλου Ελένη (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
 2. Σκλαβενίτη Χαρά (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
 3. Δανιάς Κώστας (Εκπαιδευτής σκύλων)
 4. Βότσης Ιωάννης (Κτηνίατρος)
 5. Σκιαδοπούλου Γεωργία, με αναπληρώτρια την Θάνου Χρυσούλα (εκπρόσωπος του Δήμου με την αναπληρώτρια της)

                                                                                       
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                                  
Δελτίο Τύπου Φιλοζωικής Επιτροπής (Φ.ΕΠ.Δ.Δ.Υ.) & Κέντρο Κοινότητας Παρασκευή 31.10.2019

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού και η Φιλοζωική Επιτροπή του Δήμου
με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα των Ζώων πραγματοποίησε εκδήλωση το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Υμηττού. Η
εκδήλωση είχε τιμητικό χαρακτήρα και έτυχε εξαιρετικής ανταπόκρισης από τους πολίτες του
δήμου μας. Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν Εθελοντές
Κτηνίατροι του δήμου μας καθώς και όμορων δήμων, συνοδοιπόροι στο έργο της
Επιτροπής, οι οποίοι βραβεύτηκαν για την 
προσφορά και το έργο τους.

Οι
κτηνίατροι που βραβεύτηκαν είναι:

Μήκος Πέτρος, Κοινότητα Δάφνης

Κριτσέλη Λητώ, Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανδριοπούλου – Αρμάου Τζένη, Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Συνεργάτες της: Άννα Ανδριοπούλου, Βασίλης Κατσούλης, Ταξιάρχης Πιλάτης, Νίκος Μπένος, Μένια Βρύζα, Ζούκατας Ιωάννης, Κοινότητα Υμηττού) και Κυριάκος Κονταδάκης, Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Τους
Εθελοντές Κτηνιάτρους βράβευσαν ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος,
ο Δημήτριος Βερύκιος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, η Γεωργία Σκιαδοπούλου,
Πρόεδρος Φιλοζωικής Επιτροπής και η Ευτυχία Νίτη, Αντιπρόεδρος Φιλοζωικής
Επιτροπής.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον Θωμά Πρασσά,
Μηχανικός – Μελετητής του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων με θέμα: «Η σημαντική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στη σωστή διαχείριση και προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και απόκτησης
φιλοζωικής συνείδησης και παιδείας
των  πολιτών» καθώς και από την Ψυχολόγο του
Κέντρου Κοινότητας Ευαγγελία Σταματέλου με θέμα : «Παιδί και κατοικίδια ζώα, μια ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ».

Μέσα από την ομιλία της Ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας αναπτύχθηκαν
θέματα σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη των κατοικίδιων στην υγεία, την ψυχική
ανάπτυξη και την ευεξία των παιδιών. Επίσης, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες
προτάσεις δράσεων προαγωγής ζωοφιλίας, καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (site) μέσα από τις οποίες οι πολίτες
μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
που στόχο έχουν να προάγουν τη ζωοφιλική παιδεία, αλλά και ειδικά θεραπευτικά
προγράμματα που δύναται να διεξαχθούν σε θεραπευτικά ιδρύματα και σχολεία
ειδικής αγωγής.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης –Υμηττού  στα πλαίσια των δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς του δήμου με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ευχαριστεί θερμά την κ. Γεωργία Σκιαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο, Πρόεδρο Φιλοζωικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού για την πρόσκληση συμμετοχής σε μια τόσο όμορφη εκδήλωση καθώς και τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του  στην ανάδειξη στο τόσο ευαίσθητο θέμα και πάντα επίκαιρο θέμα, αυτό της προαγωγής της ζωοφιλίας και της προστασίας των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ

Φωτογραφικό υλικό :
Δελτίο Τύπου Εκδηλώσεων Κ.Η.Φ.Η. Οκτώβριος 2019

Σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και αναδυόμενων δυναμικών κοινωνικής αλληλεπίδρασης ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού, υπό την αιγίδα Δήμου Δάφνης-Υμηττού, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας 2019.

Η  παρουσίαση της διαγενεακής δράσης με θέμα « Έχει ο   καιρός…παιχνιδίσματα», ως προς το μεθοδολογικό πλαίσιο, εστίασε στις  αρχές της αξίας του παιχνιδιού ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, μετασχηματίζουσας μάθησης και  διαγενεακής προσέγγισης, με κοινό άξονα την πόλη και τους ανθρώπους της. Ο ευρύτερος προσανατολισμός της δράσης εναρμονίζεται με τη θετική εκτίμηση για διάχυση των αποτελεσμάτων αυτής και στόχο την κινητοποίηση για την ενεργή συμμετοχή  όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους οι: κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Αναστάσιος Μπινίσκος, Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού, κ. Κωνσταντίνος Σταυριανουδάκης, Πρόεδρος  Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, κ Χρύσα Θάνου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Δημήτρης Γιαννακούρας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Βερίνα Καρακώνη, Αντιπρόεδρος ΟΚΠΔΥ,  κ. Χρήστος Λιακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Μονομετοχικής Α.Ε. , κ. Γεώργιος Δαουλάρης Δημοτικός Σύμβουλος-επικεφαλής Δημοτικής παράταξης,  κ. Νικόλαος Ντίνος Δημοτικός Σύμβουλος -μέλος Δ.Σ. ΟΚΠΔΥ, κ. Καλιρρόη Ρούσσου Δημοτικός Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,  κ. Ανδρέας Ανδρουλάκης Δημοτικός Σύμβουλος,  κ. Θεόδωρος Κατσαρός Δημοτικός Σύμβουλος,  κ. Χριστίνα Αποστολάκη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δάφνης, κ. Νικόλαος Μποζίκης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Υμηττού,  κ. Σοφία Βασιλειάδου μέλος Τ.Σ. Κοινότητας Δάφνης, την κ. Ειρήνη Ανδριανή μέλος Δ.Σ. ΟΚΠΔΥ, κ. Αφροδίτη Κιούλου Αντιπρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι
παρευρέθηκαν και εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Δρ Παττακού-Παρασύρη
Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών, για την επιστημονική επιμέλεια της δράσης, στην κα
Καλογεροπούλου Ιωάννα Ψυχολόγο, για τον συντονισμό της δράσης, στον κ. Ιωάννη
Καμάτσο Διευθυντή  Νομικού Προσώπου, στον
κ. Θανάση Δεληολάνη για την ευγενική προσφορά του  και στην ομάδα εθελοντών για την ουσιαστική
συμμετοχή τους.

Στην καρδιά του Φθινοπώρου
πραγματοποιήθηκε ημερήσια κυριακάτικη εκδρομή μελών Κ.Η.Φ.Η. με συνοδεία
προσωπικού του Προγράμματος, στην Ορεινή Κορινθία.

Ευχαριστούμε για τη ζεστή παρουσία την
κ. Χρύσα Θάνου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής.

Με την ευχή να υποστηρίζουμε έκδηλα τη δημιουργία
ολοένα και περισσότερων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και να
αναγνωρίζουμε τα αγαθά της συλλογικότητας και αλληλεγγύης, ως γόνιμο έδαφος για
την κατανόηση και την προσέγγιση των δύσκολων αλλά και θαυμαστών στις
ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης

Φωτογραφικό υλικό :