1

Ημερήσια Εκδρομή απο το Κ.Α.Π.Η. Δάφνης – Υμηττού στο Ναύπλιο – Κεφαλάρι την Κυριακή 17 Νεομβρίου 2019
19η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29.10.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τρίτη 29  Οκτωβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης
  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
 2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
  ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
10η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Τετάρτη  30 Οκτωβρίου 
2019  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή 
  εκπροσώπων   για την γενική
  συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 
  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής 
  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε
  με το Π. Δ/γμα 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/11-10-2019) και ισχύει.
 2. Συγκρότηση
  επιτροπής παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019
  προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και
  Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την
  Επιτροπή ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη
  αναπηρικών Αυτοκινήτων
 4. Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
  Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν
  απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών
  αναγκών
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης
  σχολικών χώρων:  α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των 
  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων 
  ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  
  και της  Δημοτικής Επιτροπής
  Παιδείας
 6. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου που
  βρίσκεται στη οδό Πλατείας Υμηττού 17 στη Κοινότητα Υμηττού , κατόπιν
  εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 7. Έγκριση 
  της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2019
  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
  2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 9. Παράταση ισχύος  του άρθρου 15 του Κανονισμού λειτουργίας του
  Δημοτικού Κοιμητηρίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατόπιν εισήγησης της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκαν
με το Ν.4555/2018 και ισχύουν και σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας
καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη,
την
Τρίτη 29 Οκτωβρίου  2019 και ώρα 10:30
π.μ.
για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω
θέματα:

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ