Πρόσκληση για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2019

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 29 Οκτωβρίου 2019, 10:48

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τετάρτη  30 Οκτωβρίου 2019  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

  1. Εκλογή  εκπροσώπων   για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/11-10-2019) και ισχύει.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ
  3. Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την Επιτροπή ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη αναπηρικών Αυτοκινήτων
  4. Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων:  α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων  ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων   και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  6. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στη οδό Πλατείας Υμηττού 17 στη Κοινότητα Υμηττού , κατόπιν εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  7. Έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
  8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
  9. Παράταση ισχύος  του άρθρου 15 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Facebooktwitterpinterestlinkedin