Έγκριση 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ  και ΑΠΟΨΙΛΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.,» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Έγκριση του Νο 2/2021 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου
Έγκριση του Νο 2/2021 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α. & ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου
Έγκριση του Νο 3/2021 Πρακτικού Αξιολόγησης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 107028 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου
Έγκριση πρακτικού κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού, διαγωνισμού για την « Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981»
Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου
Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
Έγκριση πρακτικού Νο 2 του Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης» και ανάδειξη οριστικών αναδόχων
Έγκριση πρακτικού Νο 2 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»
Έγκριση του Νο 3 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/Ομάδα Α Προμήθεια Γάλακτος» και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου