Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2022 και ενσωμάτωσή του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 κατόπιν σύνταξης προσχεδίου από την εκτελεστική Επιτροπή