1

14η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   
72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την
αριθμ. 63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Παρασκευή 30 Αυγούστου  2019  και ώρα 12:00 μ.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με
  τίτλο «Ειδών Διατροφής»
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με
  τίτλο «Ειδών Διατροφής»
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με
  τίτλο «Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού» 
 4. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο
  Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών
  κ.λπ.» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ.
  10497/2019 απόφασης του  15ου Τμήματος
  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 6. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
  του Δήμου έτους 2020 και  ενσωμάτωσή του
  στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων  σύμφωνα
  με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 κατόπιν σύνταξης
  προσχεδίου από την εκτελεστική Επιτροπή

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των  άρθρων    72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την αριθμ.
63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16
& Κανάρη, την Τρίτη 27 Αυγούστου
2019 και ώρα
12:00 μ.μ
, για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση
  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
  Δήμου έτους 2019
 2. Έγκριση πρακτικού Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της  υπηρεσίας με τίτλο «
  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 3. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της προμήθειας  με τίτλο
  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 4. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού
  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και
  ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
 5. Έγκριση
  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα,
δεδομένου ότι θα πρέπει:

 • άμεσα
  να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν
  στο Δήμο
 • να
  εγκριθούν διαδικασίες τρεχουσών διαγωνισμών προκειμένου να ολοκληρωθούν ώστε να
  καλυφθούν οι ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
 • να
  ορισθεί υπόλογος υπάλληλος
  προκειμένου να
  επισκευαστεί η μηχανή γραμματοσήμανσης του Δήμου (FRANCOTYP POSTALIA 727
  GmbH) με την οποία αποστέλλεται η αλληλογραφία όλων των
  υπηρεσιών του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ