1

24η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08.10.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα  8  Οκτωβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
  2. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για α) επίδοση αγωγής Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και β) επίδοση απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
  3. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπόλογων υπαλλήλων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ