1

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων «ΣΜΕ1/2022 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών» – 28.06.2022 – ΝΕΑ Ενημέρωση 25.11.2022

Κατεβάστε τον συγκεντρωτικό πίνακα (ενημέρωση 25.11.2022) εδώ
Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου Υμηττού – 12μηνης διάρκειας

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ανακοίνωσης εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα των ανακοινώσεων εδώ

 
Ανακοίνωση «Πρόγραμμα για την προσχολική εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση 2022-2023»
Ανακοίνωση «Πίνακας Αποτελεσμάτων Εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δάφνης – Υμηττού (μέσω Δήμου)» – 09.09.2022

Δείτε τον πρώτο πίνακα αποτελεσμάτων με πρωτόκολλο εδώ

Δείτε πληροφορίες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς εδώ

Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγξουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους σε ποιο σταθμό εγγράφονται τα παιδιά τους και να επικοινωνήσουν τη Δευτέρα 12/9 με την Προϊσταμένη του σταθμού, για να κανονίσουν το πρόγραμμα προσαρμογής.
Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Ωδείο Δάφνης – Υμηττού

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Πέμπτη 08.09.2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2109707681

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε την περίληψη ανακοίνωσης εδώ
29.06.2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 – «Ανακοίνωση Εγγραφών βρεφών & νηπίων Έτους 2022 – 2023»

Σύνδεσμος εφαρμογής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  https://pstathmoi.publicota.gr/dafni-imittos/

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων για το Σχολικό Έτος 2022-2023 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με την αριθ. πρ. 1135/18.5.2002 ανακοίνωση του ΟΚΠΔΥ, θα γίνει στο χρονικό διάστημα 30 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2022.

Η σχετική εφαρμογή υποβολής αίτησης θα είναι διαθέσιμη για το κοινό την 30η Μαΐου 2022 στην ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι OKPDY.jpg

Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΟΚΠΔΥ
 
Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης
 

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε την γενική αίτηση εδώ

Κατεβάστε το πιστοποιητικό υγείας παιδιού εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής τέκνου εδώ
Το προσωπικό, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση – 20.04.2022
Δημοσιοποίηση Στοιχείων ΟΕ

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”»

Η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης του
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/τ. Β’/29-12-2017)
περί Μη.Μ.Ε.Δ. και της αρ. 144/14-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ21Ω9Φ-794) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του
αναφερόμενου στο θέμα έργου, προτίθεται:

α) να προβεί σε
δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”», προϋπολογισμού 563.382,79 € συμπεριλαμβανομένου
24% ΦΠΑ.

β) να προβεί σε
διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα
www.ggde.gr την, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την
επιτροπή διαγωνισμού του έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Το
έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ίδιους πόρους του Δήμου
Δάφνης-Υμηττού. Η κλήρωση της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή
Μη.Μ.Ε.Δ.

Η ηλεκτρονική
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
και ώρα 11:00 πμ.
από την αρμόδια ετήσια επιτροπή του Δήμου η οποία
ορίστηκε με την αρ. 184/24-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΗΗΩ9Φ-ΨΘΘ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥΔ (Δ-Υ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ