1

Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού “Επανασύνδεση ρεύματος για τα ευάλωτα νοικοκυριά” – 10.06.2021

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ενημερώνει
τους κατοίκους ότι επεκτείνεται η ρύθμιση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος για
ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα,
στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις
δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19, με την νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728/31.5.2021 δικαιούχοι
του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που είχαν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 Οι προς εξέταση δικαιούχοι από την αρμόδια
Επιτροπή, για να υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πληρούν της ακόλουθες βασικές
προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4508/2017 (Β’ 474) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 3088/24.07.2020). 

Δικαιούχοι:

*Να έχουν αποσυνδεθεί από
το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις
31/12/2020.

*Η αποσύνδεση να έχει
γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση
δικαιούχου. 

*Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη
του νοικοκυριού τους Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια με βάση τους
ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης περί
«Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281). 

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα
καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού,
απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν
οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. 

Ύψος βοηθήματος :

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος
αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής
των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και συγκεκριμένα:

*Για συνολικές οφειλές έως έξι
χιλιάδες ευρώ (6.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής. 

*Για συνολικές οφειλές άνω των
έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ευρώ) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ευρώ)
θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής. 

*Για συνολικές οφειλές άνω των
εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ευρώ) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00
ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής. 

Για συνολικές οφειλές άνω των
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις
εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε
πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους
σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό των οποίων θα καθορίζεται από τον εκάστοτε
Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το
δίκτυο παροχής έως και την 31/12/2020 υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την αρμόδια Επιτροπή
προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.         Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

2.         Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού.

3.         Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του
νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

4.         ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών
του  νοικοκυριού.

5.         Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

6.         Έγγραφο ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον πάροχο ηλεκτρικής
ενέργειας.

7.         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης..

8.         Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.  Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω.

9.         Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με
την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην
σύνθεση του νοικοκυριού.

10.       Σε
περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του
νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, απαιτείται η
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή
(καταστάσεις μισθοδοσίας κλπ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού Έλλης 16 στη Δάφνη από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο τηλέφωνο 2132037816 ή 17, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 13:00.
Δελτίο Τύπου – Επίδομα στέγασης

Στις 30/9/2019
συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που εγκρίθηκαν έως
και 31 Μάρτιου 2019.

Σύμφωνα με το
άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν
αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του προγράμματος.     

Τις επόμενες
ημέρες θα ξεκινήσει ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν. Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Εάν
επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019. Προσοχή: για
να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και
να εγκριθεί έως 30/9/2019.

Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή: Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα. 

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.

Οι πολίτες θα
πρέπει να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν
δηλώσει μέσω της οποίας θα λάβουν ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους και
τυχόν δικές τους ενέργειες σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.