Αποδοχή  για τη χρηματοδότηση του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5161697 και τίτλο Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος  κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας  – Δήμους Μητροπολιτικών κέντρων, βάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014 -2020 »..

Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με κωδικό ΟΠΣ 5002498 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»  και Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Δάφνης-Υμηττού», της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002498