1

Πρόσκληση 7ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 13.07.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. και των αριθμ.40/31-3-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών  καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί στο Κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ  Βύρωνος 10 και Αλεξάνδρας 20, στην ισόγεια αίθουσα της Κοινότητας Δάφνης την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα
κοινότητας.

Β. Θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
εργασιών «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» , επί της οδού Ηπείρου 20.

2. Εισήγηση της Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να
περιλαμβάνονται στο  Επιχειρησιακό &
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν.

Η
συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης
και κεκλεισμένων των θυρών   σύμφωνα με
την αριθμ.:163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης της
πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.

Κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος
της Κοινότητας Δάφνης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως προτάσεις σχετικές
με την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (άρθρο 86 παραγρ.5 του
Ν.3852/2010) και να τις αποστείλει στο
mail της Κοινότητας: kogkou@dafniymittos.gov.gr μέχρι την Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 1μ.μ.

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Πρόσκληση 8ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού 15.07.2020

Σας
καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, του
Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τετάρτη 15
Ιουλίου 2020 και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην
Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.
Ανακοινώσεις

Β.
Επικύρωση Πρακτικών με αρ.7/24-06-2020

Γ.
Θέματα

  1. Εισήγηση
    της Κοινότητας Υμηττού των Δράσεων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται
    στο  Επιχειρησιακό & Τεχνικό
    Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν .

            Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων
των θυρών   σύμφωνα με την
αριθμ.:163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος της
Κοινότητας Υμηττού έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως προτάσεις σχετικές με
την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (άρθρο 86 παραγρ.5 του
Ν.3852/2010) και να τις αποστείλει στο mail της Κοινότητας: dim.lanara@dafni-ymittos.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα
1μ.μ. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ