1

Δελτίο Τύπου συνεχιζόμενης δράσης «Μη ξεχνάς το καπάκι να κρατάς» απο τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού συνεχίζει και φέτος τη
δράση «Μη ξεχνάς το καπάκι να κρατάς», σε συνεργασία με φορείς του Δήμου
(Δημοτικά κτίρια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ). 

Με τη  δική σας συνεισφορά, έχουμε παραδώσει ήδη τέσσερα αναπηρικά
αμαξίδια σε ανθρώπους του Δήμου μας που τα είχαν ανάγκη.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και άλλο ένα φορτηγό με καπάκια, φορτώθηκε σήμερα
από τον οργανισμό μας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Φωτογραφικό υλικό :
Πρόσκληση για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 16.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
9η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου  2019 
και  ώρα  9:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή  εκπροσώπων   για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του όγδοου άρθρου του Ν.4279/14 και ισχύει.
 2. Αποδοχή ποσών : α)  από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/07/2019 έως και 02/09/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για κατάθεση μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2019  έως 31/8/2019 
 3. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 4. Ένταξη εργασιών και προμηθειών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού».
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν».
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την επιτροπή παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής βάσει του 4412/2016, μετά την τροποποίηση του από τον 4441/2016.
 8. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση  και   την πιστοποίηση  τους  για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης –Υμηττού».
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία ««Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία ««Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 11. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους  2018 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 12. Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών  για την εκτέλεση  του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης», κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης  χωροθέτησης πινακίδων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  επί της οδού Ξάνθου στη συμβολή με την οδό Άτλαντος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 51Α/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 15. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 16. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 17. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 18. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν.4555/2018 και ισχύουν και σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν.4555/2018

2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής έτους 2018.

3.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης».

4.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκφρασης γνώμης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ξάνθου στη συμβολή με την οδό Άτλαντος , κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης.

5.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση της αριθμ. 51Α/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου.

6.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

7.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται  ότι :

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78
του N. 4555/18, θα πρέπει να συγκροτηθεί η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία η οποία ακολουθεί τη θητεία των
δημοτικών αρχών, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών
συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και
φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων
πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

για
το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς –
Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία
έως την 31-12-2023, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας
αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης
16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Δευτέρα 28/10/2019.

Σημειώνεται ότι:

 • για τους  φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
 • Η δημοτική επιτροπή
  διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο πρόεδρος του
  δημοτικού συμβουλίου,  είναι εικοσιπενταμελής.
 • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό
  ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και
  ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

 • από το  πρωτόκολλο του Δήμου
 • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafni-ymittos.gov.gr

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Κατεβάστε την αίτηση Δημότη εδώ

Κατεβάστε την αίτηση Φορέα εδώ