1

Ανακοίνωση «Ενημέρωση των Δημοτών του Δήμου Δάφνης Υμηττού σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 19 του Ν.4915/2022 και 76 του Ν.4921/2022»

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η»

Το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ενημερώνει τους πολίτες που ενδιαφέρονται για μεταβιβάσεις κάποιου ακινήτου τους, εναλλακτικά αν το επιθυμούν, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. να καταβάλλουν ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ήδη καταθέσει αίτηση, τη φόρμα της οποίας μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Δήμου (στις Οικονομικές Υπηρεσίες –>  Τμήμα Οικονομικό -΄Έντυπα – Διαδικασίες Αιτήσεων –> Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στον Δήμο, είτε ηλεκτρονικά στα κάτωθι e-mail :

Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα ή από τον αποκτώντα (εκ μέρους του μεταβιβάζοντος) μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Alpha Bank:

GR95 0140 3430 3430 0200 1000 024, αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες του Γραφείου ΤΑΠ (3)

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν υποχρεωτικά τις εξής πληροφορίες κατά την κατάθεση :

Ονοματεπώνυμο & Α.Φ.Μ. μεταβιβάζοντα, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί

Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού αυτού, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (άρθρο 76 του Ν.4921/2022 που τροποποιεί τις περιπτώσεις β. & γ. του άρθρου 19 του Ν.4915/2022).

Η εκκαθάριση γίνεται εντός τριών (3) μηνών σύμφωνα με τον Νόμο (περίπτωση δ. του άρθρου 19 του Ν.4915/2022). Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες που κάνουν χρήση της διάταξης αυτής και τους οποίους αφορά η εν λόγω ¨βεβαίωση ΤΑΠ¨, θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Νόμος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (προκειμένου να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία των τριών μηνών).

      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

κ.α.α.
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων «Δήλωση / διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών» 11.10.2021

Σας
ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της ψήφισης του αρ. 66 του Ν. 4830/2021, οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων που επιθυμούν να διορθώσουν τη δηλωμένη στο Δήμο
επιφάνεια του ακινήτου τους ή και τη χρήση αυτού για χρέωση ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, μπορούν
να το πράξουν έως και τις 31/12/2021.

Οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων, κάνοντας αίτηση στο Δήμο για διόρθωση/αρχική υποβολή,
θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρου νόμου διότι  θα διαγραφούν όλα τα δημοτικά τέλη / φόροι
μέχρι τις 31/12/2019
ενώ θα πρέπει να καταβάλουν μόνο τα τέλη που
αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020,
μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επι του
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του
διαστήματος.

Καλούμε
όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, αλλά
και όσους έχουν μισθώσει ακίνητα στην περιοχή μας, να ελέγχξουν άμεσα εάν η
δηλωθείσα επιφάνεια στο λογαριασμό ρεύματος για την επιβολή ΔΤ- ΔΦ -ΤΑΠ είναι η
ίδια με την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου και σε περίπτωση που υπάρχουν
διαφορές, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο προκειμένου να διορθώσουν τη δηλωθείσα
επιφάνεια.

Ως
δικαιολογητικά για τη διόρθωση/δήλωση, απαιτείται να έχετε μαζί σας i) αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης και ii) ανά περίπτωση οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει
την πραγματική επιφάνεια των χώρων που ηλεκτροδοτούνται.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ