Προϋπολογισμός Δήμου Δάφνης – Υμηττού 2021

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό εδώ
Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού που θα πραγματοποιηθεί την 21.07.2020 και ώρα 15.00μμ

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν.3852/2006
(Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 67/2020
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας
καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την αριθμ.:163/29-05-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών  για λόγους
πρόληψης της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1, την  Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.,
για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  • Γνωμοδότηση
     επί του 
    τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
  • Διατύπωση
    προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του 
    προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021

Σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, παρακαλούμε να
ενημερώσετε την Γραμματέα της Επιτροπής.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00μμ

Μπορείτε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας στo mail της Γραμματείας του Δημάρχου gm@dafni-ymittos.gov.gr

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 22  Ιουλίου στις 15:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον ίδιο χώρο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ