1

Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για το άνοιγμα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 10.01.2021

Ο Δήμος μας, δηλώνει έτοιμος να υποδεχθεί αύριο τα παιδιά του στα σχολεία του, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά και νηπιαγωγεία) και στους βρεφονηπιακούς του σταθμούς.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες, το προσωπικό του Δήμου μας προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό κι απολύμανση όλων των χώρων των σχολείων και σταθμών όπως και σε μικρο επισκευές όπου αυτές ήταν αναγκαίες.

Επίσης, έχουν ενισχυθεί όλες οι σχολικές μονάδες και οι σταθμοί με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό προκειμένου να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία και τις υποδείξεις των ειδικών αλλά κυρίως για την μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό.

Ευχόμαστε καλή αρχή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο Νηπιαγωγείων λόγω γρίπης

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις  διατάξεις  
του   άρθρου   58  
περί   αρμοδιότητες   του  
Δημάρχου   του   Ν  
3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. To
άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υποπεριπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο  94 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010) 
Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης, 

3. Την
παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, 

4. Τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998. 

5. Το   υπ`αριθμ 
1961/6-2-2020   έγγραφο   στη  
Δ/νση   Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄
Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών». 

6. Το
υπ’αριθμ.3730/31.1.2020 έγγραφο της Δ/νσης  
Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για διακοπή
λειτουργίας σχολικών μονάδων»

7. Την
άμεση  ανάγκη  για 
την  διακοπή  λειτουργίας   
των  σχολείων  λόγω 
των  αυξανόμενων απουσιών των
μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών
μαθητών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α)
Την διακοπή λειτουργίας του 6ου  Νηπιαγωγείου  Δάφνης στις 7 Φεβρουαρίου 2020.

Β)
Την διακοπή λειτουργίας του 3ου Νηπιαγωγείου Δάφνης  και του παραρτήματός του καθώς και του      7ου
Νηπιαγωγείου Δάφνης στις 7 Φεβρουαρίου 2020.

Η παρούσα κοινοποιείται α) Γραφείο Δημάρχου, β)
Αρχείο,  γ) Σχολική Επιτροπή Α΄θµιας
Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, δ) Προϊστάμενες  Σχολικών Μονάδων, ε) Διεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης
Α΄Αθήνας και ζ) Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης-Υμηττού                                                       

Μετά τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και
υπογράφεται.

  Υμηττός  06-02-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Ο Δήμος Δάφνης –
Υμηττού παρά την πάγια θέση του, ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης  στα
σχολεία του, η οποία πολλαπλώς και επανειλημμένως εκφράστηκε τόσο εγγράφως όσο
και προφορικώς στις αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στην Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α` Αθήνας,  εντάχθηκε με το ΦΕΚ  3233/τβ/22-8-2019  στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το
σχολικό έτος 2019-2020.

Κατόπιν αυτού η  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας,
η οποία πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο  στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
μας, πρότεινε για την εφαρμογή της δίχρονης εκπαίδευσης να χρησιμοποιηθούν οι
κατωτέρω ισόγειες αίθουσες στις ακόλουθες σχολικές μονάδες του Δήμου:

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης – Ισόγεια Αίθουσα
  (πρώην Νηπιαγωγείο), για τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων-προνηπίων της Σχολικής
  Περιφέρειας του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης.
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης – Ισόγεια Αίθουσα
  για τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων-προνηπίων Σχολικής Περιφέρειας 3ου &
  7ου Νηπιαγωγείων Δάφνης και
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Υμηττού – Ισόγεια Αίθουσα
  (όπισθεν του 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού), για τις ανάγκες φοίτησης των
  νηπίων-προνηπίων της Σχολικής Περιφέρειας του 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού.

Ο Δήμος λαμβάνοντας
υπόψη :

 • τις
  έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπιακών-προνηπιακών τάξεων,
 • την
  ανάγκη  στήριξης του προγραμματισμού  των οικογενειών που τα νήπιά τους εντάχθηκαν
  στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση,

με αίσθημα ευθύνης
έναντι των μαθητών και των γονέων τους, αποδέχθηκε την πρόταση της Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α` Αθήνας και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε οι αίθουσες που προτάθηκαν να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση για τη
στέγαση των παιδιών μας,  που φέτος
κάνουν τα πρώτα σχολικά τους βήματα.