Χορήγηση Βεβαίωσης Υψομέτρου (Οριστική Στάθμη Οδού)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: Τεχνικής Υπηρεσίας : 2132085502 Πολιτικής Προστασίας : 2132085599
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
  2. Τοπογραφικό Διάγραμμα Σφραγισμένο από Μηχανικό σε ΚΛ: 1:500, ή 1:200 και οριοθετημένη η εσοχή κάδου
  3. Εντυπο Υ.Δ. για τη Βεβαίωση Υψομέτρου
Παρατηρήσεις

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).
Αίτηση βεβαίωσης μέτρησης Τετραγωνικών για ρευματοδότηση νέας πολυκατοικίας (έκδοση ΤΑΠ), διόρθωση παλαιών τετραγωνικών για μεταβιβάσεις κλπ καθώς και βεβαίωση για εργοταξιακό ρεύμα (για τη ΔΚ Δάφνης)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: Τεχνικής Υπηρεσίας : 2132085502 Πολιτικής Προστασίας : 2132085599
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
  2. Τοπογραφικό Διάγραμμα Σφραγισμένο από Μηχανικό σε ΚΛ: 1:500, ή 1:200 και οριοθετημένη η εσοχή κάδου
  3. Εντυπο Υ.Δ. για τη Βεβαίωση Υψομέτρου
Παρατηρήσεις

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).