Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου
Έγκριση απαλλαγής τροφείων 2024
Αποδοχή χρηματικών δωρεών για τη συντήρηση του «ΚΑΣΤΡΟΥ του ΥΜΗΤΤΟΥ»
Ανάκληση της αριθμ. 135/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρου
Τροποποίηση της αριθμ. 148/2023 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί καθορισμού τελών χρήσης- κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024
Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024
Ανάκληση της αριθμ. 49/2024 προηγούμενης απόφασης περί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024
Ανάκληση της αριθμ. 48/2024 προηγούμενης απόφασης περί εισήγησης στο Δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024