1

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17.10.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη , την  Τρίτη 17  Οκτωβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 3. Κατάρτιση  όρων για διεξαγωγή δημοπρασίας για παραχώρηση μέρους πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παίγνιων (π.χ. Λούνα παρκ, καρουζέλ, παγοδρόμιο κ.α)
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  της υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο « Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Δάφνης (2017)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου
 7. Ανάθεση ή μη του έργου με τίτλο «Επέκταση Δικτύου Ομβρίων» .
 8. Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και ορισμό δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις που αφορούν την απαλλοτρίωση στο ΟΤ 154.
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

 

                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                 ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 
Συνεδριάση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ.88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 18η Οκτωβρίου 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6.30.μ.μ επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

     Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέματα.

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους γεύματος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» , επί της οδού Ηπείρου 42 & Χίου 53

 

 

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

 

 • ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
 • ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
 • ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΜΗΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • ΠΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
 • ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΡΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ6η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής 30.10.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα 30  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα :

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και λευκής διαγράμμισης επί της οδού Χίου, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης μπροστά στις εισόδους- εξόδους ιδιωτικού σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Μιλτιάδου και Εθνικής Αντιστάσεως 76, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων επί των οδών Π. Τσαλδάρη και Αγγελετοπούλου, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων επί της οδού Υψηλάντου αρ.40 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αρτέμιδος στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο α) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων και β) ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                             ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26.10.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη , την  Πέμπτη 26  Οκτωβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια και συντήρηση –επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων».
 5. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών του διεξαχθέντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για την νόμιμη λειτουργία τους» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
 6. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών του διεξαχθέντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου « Ανακαίνιση Κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης» και κατακύρωση του αποτελέσματος .
 7. Υποβολή  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση,  του  σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2018,  συνοδευόμενο από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο αυτό.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                    ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ