1

Μακατουνάκης Αλέξανδρος
Χριστόπουλος Αθανάσιος (Τακτικό μέλος)
Γεωργαλάς Ευάγγελος (Τακτικό μέλος)
Μαραμαθάς Αθανάσιος (Τακτικό μέλος)
Σπυριδάκη Ελισάβετ (Τακτικό μέλος)
Δημητροπούλου Μαρία (Τακτικό μέλος)