1

Διαδικτυακός Σταθμός Εργασίας για την Απασχόληση – Νέα δράση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δάφνης Υμηττού 03.03.2022

Στις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η σταθερά της κοινωνίας μας. Μια σταθερά η οποία οφείλει να δραστηριοποιήσει την ανασυγκρότηση τόσο σε κοινωνικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

Στην αφετηρία αυτής της νέας σημαντικής προσπάθειας ο Δήμαρχος Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χρυσούλα Θάνου σε απόλυτη συνεργασία με τους εργαζόμενους της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, οι οποίοι υποστηρίζουν έμπρακτα τις ευπαθείς ομάδες επισημαίνουν τη σημαντικότητα της Υπηρεσίας και καλούν τους κάτοικους της πόλης να την γνωρίσουν καθώς αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα με στόχο τη συμπαράσταση προσώπων που πλήττονται κοινωνικά.

«Βασικό κύτταρο κοινωνικής αλληλεγγύης είναι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Πολιτική βούληση της Διοίκησης του Δήμου είναι η ενίσχυση και η αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών.

Με γνώμονα το τρίπτυχο ανάπτυξη-εργασία-αλληλεγγύη εγκαινιάζουμε σήμερα την νέα Δράση στον τομέα της απασχόλησης   «Διαδικτυακός Σταθμός Εργασίας για την Απασχόληση». Ένα δια δραστικό σημείο επικοινωνίας το οποίο αποσκοπεί να γίνει ένας ακόμα δυνατός κρίκος στις σχέσεις Δήμου και πολίτη. Ένα εργαλείο ενίσχυσης των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης και διευκόλυνσης των πολιτών αλλά και των εργοδοτών».

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας και ειδικότερα των διευρυμένων παρεχόμενων υπηρεσιών του και σύμφωνα με τον Καθορισμό προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου, ότι ξεκινά η Δράση «Διαδικτυακός Σταθμός Εργασίας για την Απασχόληση».

 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση του μηχανισμού πληροφόρησης  για την προώθηση της απασχόλησης, την άρση του επαγγελματικού αποκλεισμού ατόμων που πλήττονται από την ανεργία και εμφανίζουν σωρευτικά προβλήματα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

Απευθύνεται σε

  • Νέους Ανέργους
  • Μακροχρόνια Ανέργους
  • Άτομα που εντάσσονται σε ειδικά κοινωνικές ομάδες

Στόχος

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες για υποβολή αιτήσεων και παραπομπή τους σε φορείς απασχόλησης.
  • Προώθηση της Συνεργασίας – Δικτύωσης και Διασύνδεσης με άλλα ιδρύματα, οργανισμούς και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, χωρίς να υποκαθιστά τον ΟΑΕΔ.
  • Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων για ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης.

Για τις φόρμες επικοινωνίας Πολιτών – Επιχειρήσεων πατήστε εδώ

Για πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού πατήστε εδώ

Για όλα τα άρθρα του Κέντρου Κοινότητας Δάφνης – Υμηττού πατήστε εδώ
Επείγουσα Ανακοίνωση για αιτήσεις διευκόλυνσης επιχειρηματιών εστίασης λόγω Covid-19

Για τον νόμο πατήστε εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Για διάφορες αιτήσεις που αφορούν το Οικονομικό Τμήμα πατήστε εδώ
«Ανακοίνωση μείωσης και αφαίρεσης τελών λόγω Κορονοϊού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (25-26-27/2020 )»

  • Με την αριθμ. 25/7-4-20(ΑΔΑ ΩΜΕΠΩ9Φ-ΨΥΚ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
  • Με την αριθμ. 26/7-4-2020 (ΑΔΑ 6ΗΟΥΩ9Φ-ΠΓΜ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
  • Με την αριθμ. 27/7-4-20 αποφ. 27/7-4-20 (ΑΔΑ 6ΞΦΚΩ9Φ-6ΛΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει  την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και την παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοιου COVID-19 ,σύμφωνα ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-3-2020 και ΦΕΚ 68/20-3-20.

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνιού ,COVID-19, καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών,
δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη
βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις.

Σε φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν  ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνιού covid 1.9.

Όσες επιχειρήσεις ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, θα υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη διακοπή της λειτουργίας τους, προσκομίζοντας από την προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXIS, την εικόνα της επιχείρησης με τους Κ.Α.Δ., καθώς και την υπεύθυνη δήλωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨, ως  επιχειρήσεις με αναστολή δραστηριότητας, βάσει των Κ.Α.Δ.

           Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

            ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ