1

Αίτηση βεβαίωσης μέτρησης Τετραγωνικών για ρευματοδότηση νέας πολυκατοικίας (έκδοση ΤΑΠ), διόρθωση παλαιών τετραγωνικών για μεταβιβάσεις κλπ καθώς και βεβαίωση για εργοταξιακό ρεύμα (για τη ΔΚ Δάφνης)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά

-Ειδική Αίτηση*

-Φωτοτυπίες όλων των εγκεκριμένων σχεδίων της πολεοδομίας (κατόψεις ορόφων, διάγραμμα κάλυψης, τακτοποιήσεις Η/Υ)

-Πίνακας κατανομής χιλιοστών (για την αντιστοίχιση αποθηκών, θέσεων στάθμευσης στα διαμερίσματα)

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει κατασκευαστεί εσοχή για κάδο απορριμμάτων

- Αν πρόκειται για εργοταξιακό: Αντίγραφο τοπογραφικού με σχεδιασμένη τη μελλοντική θέση του κάδου

Παρατηρήσεις

*Η ειδική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη απο Μηχανικό

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).

Η Υπέυθυνη δήλωση που αφορά την κατασκευή εσοχής για κάδο απορριμμάτων, επισυνάπτεται στη δεύτερη σελίδα της αίτησης ρευματοδότησης.