Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, οικ. έτους 2023, των Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (ΟΚΠΔΥ)» και «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» (ΟΠΑΔΥ), κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.