1

Παράταση εργασιών του  Υπηρεσίας   «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)»
Ακύρωση της αριθμ.5/2022 προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση και λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής μετά από τροποποίησή του Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Έγκριση Πρακτικού Νο 3 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δάφνης Υμηττού»
Έγκριση του Νο 2/2021 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου
Έγκριση του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
Έγκριση του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.& ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ’ αρ. 37/2021 μελέτης και όρους διακήρυξης και γ) έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο “ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ”
Τροποποίηση της πρότασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Δάφνης -Υμηττού»
Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ»
Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης -Υμηττού»