1

Ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/17-05-2019

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Σύμφωνα
με το άρθρο 110 του Ν. 4611/17-05-2019,
ΦΕΚ 73 Τεύχος α., όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για
υπαγωγή τους στην παραπάνω ρύθμιση, μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της
αίτησης  από το πρωτόκολλο του Δήμου, στο
Κατάστημα του Δημαρχείου Δάφνης Υμηττού, 
στο ισόγειο.  Η αίτηση του
οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις
(4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η
αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου
, και θα προσέρχεστε στο Ταμείο μόνο σε περίπτωση εξόφλησης
της πρώτης δόσης ή την εφ’ άπαξ εξόφληση της οφειλής. Κατά την πληρωμή θα
παραλαμβάνετε την κατάσταση των δόσεων της ρύθμισής σας από την Ταμειακή
Υπηρεσία.

Κατεβάστε την αίτηση για Φυσικά Πρόσωπα εδώ

Κατεβάστε την αίτηση για Εταιρείες εδώ

Κατεβάστε τη Ενημέρωση για την Ρύθμιση Οφειλών εδώ

Κατεβάστε την Ανακοίνωση (1) εδώ

Κατεβάστε την Ανακοίνωση (2) εδώ
Ανακοίνωση – Ενημέρωση Ρύθμιση οφειλών πρός Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Σύμφωνα
με το άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως  την 30η
Σεπτεμβρίου 2019, παρατείνεται  η
προθεσμία υποβολής στην ρύθμιση του Ν 4611/2019 έως
31/12/2019,  και ως χρονική
προθεσμία  βεβαίωσης οφειλών η 29η
Νοεμβρίου 2019  προκειμένου να
υπαχθούν  στο προβλεπόμενο πλαίσιο της
παραπάνω ρύθμισης.

Το έντυπο της αίτησης  παραλαμβάνεται από το Πρωτόκολλο καθώς και απο την ιστοσελίδα www.dafni-ymittos.gov.gr του Δήμου ή στο Κατάστημα του Δημαρχείου Δάφνης Υμηττού,  στο ισόγειο. 

Η αίτηση υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, και θα προσέρχεστε στο Ταμείο μόνο σε περίπτωση εξόφλησης της πρώτης δόσης ή
την εφ’ άπαξ εξόφληση της οφειλής. Κατά την πληρωμή θα παραλαμβάνετε την κατάσταση των δόσεων της ρύθμισής σας από την Ταμειακή Υπηρεσία.

Κατεβάστε την αίτηση για Φυσικά Πρόσωπα εδώ

Κατεβάστε την αίτηση για Εταιρείες Ν.46111-17 εδώ