1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» των ιδιοκτητών κατοικιών στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας  στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β ́ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β ́ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7-3-2023 κ.υ.α.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή  στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού  στην ταχυδρομική διεύθυνση: Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη Τ.Κ 17235 (Δημαρχείο Δάφνης) στο Γενικό Πρωτόκολλο, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου στο e-mail: sapergi@dafni-ymittos.gov.gr έως την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος  Δήμος  δύναται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν τη μίσθωση των ακινήτων.

β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης  επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μιας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στην άνω Υπηρεσία και πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο email: sapergi@dafni-ymittos.gov.gr ).

Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της Αίτησης και την τήρηση των όρων της παρούσας.

Συνημμένα όπως βρείτε την Πρόσκληση και την Αίτηση Συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων «Δήλωση / διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών» 11.10.2021

Σας
ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της ψήφισης του αρ. 66 του Ν. 4830/2021, οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων που επιθυμούν να διορθώσουν τη δηλωμένη στο Δήμο
επιφάνεια του ακινήτου τους ή και τη χρήση αυτού για χρέωση ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, μπορούν
να το πράξουν έως και τις 31/12/2021.

Οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων, κάνοντας αίτηση στο Δήμο για διόρθωση/αρχική υποβολή,
θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρου νόμου διότι  θα διαγραφούν όλα τα δημοτικά τέλη / φόροι
μέχρι τις 31/12/2019
ενώ θα πρέπει να καταβάλουν μόνο τα τέλη που
αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020,
μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επι του
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του
διαστήματος.

Καλούμε
όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, αλλά
και όσους έχουν μισθώσει ακίνητα στην περιοχή μας, να ελέγχξουν άμεσα εάν η
δηλωθείσα επιφάνεια στο λογαριασμό ρεύματος για την επιβολή ΔΤ- ΔΦ -ΤΑΠ είναι η
ίδια με την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου και σε περίπτωση που υπάρχουν
διαφορές, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο προκειμένου να διορθώσουν τη δηλωθείσα
επιφάνεια.

Ως
δικαιολογητικά για τη διόρθωση/δήλωση, απαιτείται να έχετε μαζί σας i) αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης και ii) ανά περίπτωση οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει
την πραγματική επιφάνεια των χώρων που ηλεκτροδοτούνται.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Ν. 4647/2019 για την Δήλωση/διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών

Κατεβάστε την Ανακοίνωση εδώ