Πρόσκληση για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 22η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ.2 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του αρθρ.74 του
Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου
(Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) και ειδικότερα τις διατάξεις της
αριθμ. 14473/11-4-2012  απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα γίνει τη  Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019  και 
ώρα  9:30 μ.μ.
στο
Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.
28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση
και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
    άρθρου 179 του υπό επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή νομοσχεδίου
    «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
    διατάξεις»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της νομοθετικής
επεξεργασίας και ψήφισής του από τη Βουλή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Βερύκιος Δημήτριος