Κοινωνικό Φροντιστήριο – Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής εθελοντών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );