Χορήγηση βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας είναι τα παρακάτω:

  1. Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  2. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο και αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου    (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση  κατοικίας).
  3.  Αίτηση
Παρατηρήσεις

Τελευταίο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης καθώς και ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση της χορήγησης μόνιμης κατοικίας για χρήση μεταδημότευσης όσο αφορά την προσκόμιση των εντύπων Ε1 της φορολογικής δήλωσης απαιτούνται τα τελευταία ώστε να αποδεικνύεται η διετής κατοικία του ενδιαφερόμενου στον Δήμο μας.

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με τις φωτοτυπίες οι οποίες θα κρατηθούν από την υπηρεσία ως δικαιολογητικά. 

Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί αν αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

 Παρατηρήσεις:

Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο

 Όποιος πολίτης  δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.