Α) Έγκριση  της αναγκαιότητας της με αριθμ.12/2024 μελέτης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και των τεχνικών προδιαγραφών της και β) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Έγκριση του 3ου Πρακτικού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο : Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων

Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης , φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 268148 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης   με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»,  στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.