Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης , φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 268148 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης   με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»,  στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

image_print