1

Χορήγηση για αλλαγή λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο)
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

blank
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  2. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
  3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
  4. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
  5. Σε περίπτωση γάμου των γονέων , ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.