Τμήμα Οικονομικό – Έντυπα – Διαδικασίες Αιτήσεων

Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων

Προϊστάμενος: Πορή Άννα
Τηλέφωνα:

2132085503

Email: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr
Γραφεία: Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγραμματισμού – Ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών – Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Εσόδων – Περιουσίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου
Διαδικασίες:
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αίτηση για Χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ
 2. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ, μαζί με την απόδειξη εξόφλησής του. Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.

 

 

Παρατηρήσεις:

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση δήλωσης Οικοπέδου
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Παρατηρήσεις:

Η υπογεγραμμένη αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση μεταβολών σε υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (μεταβολή επιφανειών, αλλαγή χρήσης κλπ)
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (μεταβολή επιφανειών, αλλαγή χρήσης κλπ)
 2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ. Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση νέας ηλεκτροδότησης Ακινήτου
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση για ρευματοδότηση
 2. Προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής που θα τοποθετηθεί (εναλλακτικά υπ. δήλωση του εγκαταστάτη-ηλεκτρολόγου)Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση δήλωσης Μη Ηλεκτροδοτούμενου Σε Χρήση Ακινήτου
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
 2. Βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ που να αναγράφει την ακριβή ημερομηνία διακοπής
Παρατηρήσεις:

Η υπογεγραμμένη αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση Δήλωσης Κενού Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
 2. Βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ που να αναγράφει την ακριβή ημερομηνία διακοπής
Παρατηρήσεις:

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού σε Κενά (Μη Χρησιμοποιούμενα) και Μη Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

 

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει τα κάτωθι για να λάβουν γνώση όσοι ενδιαφέρονται:

 

Σύμφωνα με το αρ. 222 του Ν. 4555/2018, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Δήμο το ακίνητό του στο οποίο έχει διακόψει την ηλεκτροδότησή του προκειμένου να απαλλαχθεί από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή έως και τις 18/7/2018.  Από τη στιγμή της αίτησής σας και μετά, απαλλάσσεστε από την καταβολή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) αλλά παραμένει η υποχρέωσή σας να καταβάλετε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) του ακινήτου στο Δήμο μας, μία φορά το έτος, εφόσον παραμένει κενό και χωρίς ηλεκτροδότηση.

 

Προκειμένου να γίνει η αίτηση, ο ιδιοκτήτης (ή ένας εκ των συνιδιοκτητών) προσέρχεται στο Δήμο έχοντας μαζί του ως μοναδικό δικαιολογητικό βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ (προσοχή: η βεβαίωση αυτή ΔΕΝ εκδίδεται από τη ΔΕΗ ή λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας) η οποία να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης για το συγκεκριμένο αριθμό παροχής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε τη Διαδικασία δήλωσης και τις Συχνές ερωτήσεις (στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dafni-ymittos.gov.gr ακολουθώντας το μενού Υπηρεσίες-Αιτήσεις>Οικονομικές Υπηρεσίες>Τμήμα Οικονομικό-Έντυπα-Διαδικασίες αιτήσεων>Αίτηση δήλωσης κενού μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου)

 

Η υπογεγραμμένη αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση Μείωσης Δημοτικών τελών
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ 2022
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ 2021
Παρατηρήσεις:

Αφορά τις κατηγορίες: Α.με.Α, Πολύτεκνους, Τρίτεκνους, Μονογονείς, Μακροχρόνια Άνεργοι

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Αίτηση Εγγραφής εργολήπτη (μαρμαροτεχνίτη) στο μητρώο εργοληπτών
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Παρατηρήσεις:

Εφόσον μας αποσταλεί να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση Αποποίησης μαρμάρινης οστεοθήκης
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΗΣ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο στο οποίο είχε γίνει η παραχώρηση της οστεοθήκης (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση) και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που το ανωτέρω άτομο έχει αποβιώσει, ο πλησιέστερος συγγενής παρακαλείται να έχει μαζί του τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

Αίτηση για Τοποθέτηση οστών στο χωνευτήρι
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο που είχε αναλάβει και την φύλαξη (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση) και εφόσον μας αποσταλεί, να έχει το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που το ανωτέρω άτομο έχει αποβιώσει, ο πλησιέστερος συγγενής παρακαλείται να έχει μαζί του τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

Αίτηση Μεταφοράς οστών σε άλλο κοιμητήριο
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΣΤΩΝ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο που είχε αναλάβει και την φύλαξη (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση) και εφόσον μας αποσταλεί, να έχει το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που το ανωτέρω άτομο έχει αποβιώσει, ο πλησιέστερος συγγενής παρακαλείται να έχει μαζί του τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

Αίτηση Φύλαξης οστών στο κοιμητήριο (μαρμάρινη οστεοθήκη)
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΗΣ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο που είχε αναλάβει και την εκταφή (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση)

Αίτηση Φύλαξης οστών στο κοιμητήριο (απλή φύλαξη)
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΛΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση την συμπληρώνει το ίδιο άτομο που είχε αναλάβει και την εκταφή (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση). 

Αίτηση Παράταση εκταφής
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΦΗΣ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση συμπληρώνει το ίδιο άτομο που είχε αναλάβει και την ταφή (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση).

Αίτηση Εκταφής απο τάφο τριετίας
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ
Παρατηρήσεις:

Την αίτηση συμπληρώνει το ίδιο άτομο που είχε αναλάβει και την ταφή (εναλλακτικά χρειάζεται και εξουσιοδότηση).

Αίτηση Εκταφής σε οικογενειακό τάφο
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ
Παρατηρήσεις:

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται απο τον υπεύθυνο επικοινωνίας του οικογενειακού τάφου και τον πλησιεστερο συγγενή του θανόντα και εφόσον μας αποσταλούν ταχυδρομικά να έχουν το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση Φιλοξενίας (Ταφή) εντός οικογενειακού Τάφου
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ)
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ)
Παρατηρήσεις:

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται απο τον υπέυθυνο επικοινωνίας του οικογενειακού τάφου και τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντα και εφόσον μας αποσταλούν να έχουν το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση Φύλαξης οστών εντός οικογενειακού Τάφου
Δικαιολογητικά:
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση συμπληρώνεται απο τον υπεύθυνο επικοινωνίας του οικογενειακού τάφου και εφόσον μας αποσταλεί, θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αίτηση διευκόλυνσης επιχειρηματιών εστίασης λόγω Covid-19
Απλή Αίτηση
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ
Αίτηση Διαγραφής Κλήσης Κ.Ο.Κ
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΗΣ Κ.Ο.Κ.
 2. Παραστατικά που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς (π.χ. άδεια κυκλοφορίας)
Παρατηρήσεις:

Η διαγραφή / ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο για τυπικούς λόγους όπως λάθος αναγραφή στοιχείων του οχήματος στην κλήση. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αίτηση εκμίσθωσης περιπτέρου
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
 2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Παρατηρήσεις:

Τα δικαιολογητικά 2 και 3 αποτελούν πρότυπα και μπορεί να χρειαστούν ανά περίπτωση. Η αίτηση (δικαιολογητικό 1.) αναφέρει αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Όλες οι υπογραφές πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα οικοδομικά υλικά κτλ)
Δικαιολογητικά:
 1. AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 1 μήνα πριν την κατάληψη.

Αίτηση απόδοσης Δημοτικού τέλους 0,5%
Δικαιολογητικά:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 0,5%
 2. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α
Παρατηρήσεις:

Η ημερομηνία κατάθεσης και απόδοσης του φόρου: Είναι η ίδια καταληκτική ημερομηνία της περιοδικής του Φ.Π.Α. (τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα/τριμήνου που αφορά).

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!