Δημόσια κλήρωση για κενά περίπτερα στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην κλήρωση αυτή μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι φορέων και ενώσεων όπως π.χ. Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Σύλλογος Πολυτέκνων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών και Πετρελαίου Θέρμανσης

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την πολυετή δαπάνη που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (CPV: 09132100-4, 09134200-9, 24951000-5, 09135100-5) προϋπολογισμού 724.170,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Κατόπιν της αριθμ. 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ) η αριθμ. 3Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας για το Δήμο μας, επτά (7) θέσεων εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και μιας (1) θέσης Οδηγού απορριμματοφόρου.

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» (CPV: 50110000-9, 34350000-5, 50116500-6) προϋπολογισμού 566.804,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Άρθρο 86 ν.4412/2016) σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της αρ. 77/2017 μελέτης.

Διαβάστε περισσότερα...

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.ΜεΑ , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Δάφνης ‐ Υμηττού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή
Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Δάφνης ‐ Υμηττού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων:

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής

Το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ» ανακοινώνει την πρόθεσή του, να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, για την παροχή ιατρικής φροντίδας, του φυσικού ελέγχου, καθώς και τη συνταγογράφηση των ηλικιωμένων μελών των ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων για την προκήρυξη Σ.Ο.Χ. 1/2017 Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.

Πίνακας Κατάταξης ΥΕ: Βοηθών Σερβιτόρων για την προκ. Σ.Ο.Χ. 1/2017 Μον. Δημοτική Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και συντήρηση-επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων»

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού,
Διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια και συντήρηση-επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων» για την κίνηση και λειτουργία των απορριμματοφόρων, για τη συντήρηση και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων: απορριμματοφόρων, φορτηγών, επιβατικών κλπ για τις Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με την οποία θα εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή όπως αναγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 41/2017 μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
Σελίδα 1 από 212