Αποτελέσματα προκήρυξης οκτώ (8) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 3 μήνες

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 3 μήνες

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού»

Υπολείπονται Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφεροτερης, από οικονομικής άποψης, προσφοράς με βάση την τιμή

Διαβάστε περισσότερα...
image_print