Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθειες για Αδέσποτα Ζώα»

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/10/2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΗΛ. ΠΡΟΣΦ.: 03/11/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 84.048,25 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 235187