Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 579 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
190 20/11/2017 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017 για την «Προμήθεια και συντήρηση-επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων» ΨΡΒΣΩ9Φ-Ε02Δημοτικό Συμβούλιο
189 20/11/2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τη Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ ΩΥΩΑΩ9Φ-3ΡΠΔημοτικό Συμβούλιο
188Α 06/11/2017 Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 16134/6-11-2017 πρόσκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 7ΓΕΙΩ9Φ-ΝΦΟΔημοτικό Συμβούλιο
188Β 06/11/2017 Ορθή επανάληψη της αριθμ.35/2017 απόφασης του σώματος περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 7ΖΗ5Ω9Φ-ΘΒ3Δημοτικό Συμβούλιο
187 30/10/2017 Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει οικ. έτους 2018 7ΜΒΥΩ9Φ-ΔΘΛΔημοτικό Συμβούλιο
186 30/10/2017 Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου έτους 2018 ΩΩΔ2Ω9Φ-424Δημοτικό Συμβούλιο
185 30/10/2017 Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» Ω275Ω9Φ-Ν3ΛΔημοτικό Συμβούλιο
image_print